Política de privacidad de datos.

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, YOIGO les informa de que los datos personales proporcionados serán incorporados en ficheros automatizados de datos de carácter personal creados por y bajo la responsabilidad de YOIGO, con la finalidad de tramitar su duda o sugerencia. Asimismo les informamos que pueden ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito al domicilio social de YOIGO, Xfera Móviles, S.A.U. (Ref. DATOS), Avenida de la Vega, 15, 28108 Alcobendas (Madrid) o por correo electrónico a datospersonales@yoigo.com.

X

Tienes que aceptar la
Política de privacidad de datos.

ACEPTARX

EN YOIGO NO OCULTAMOS NADA, NADA. Y MUCHO MENOS NUESTRA INFORMACIÓN LEGAL.

Aquí tienes todas las condiciones de cada servicio para que no tengas ninguna duda de que en Yoigo decimos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad verdadera.

CONDICIONS GENERALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI TELEFÒNIC MÒBIL EN MODALITAT CONTRACTE.

1. OBJECTE.

1.1 Mitjançant aquest contracte de durada indefinida, XFERA MÓVILES, S.A.U. (“YOIGO”), CIF A-82528548 i domicili a Alcobendas (Madrid), av. de la Vega, 15 (28100), prestarà al Client el servei telefònic mòbil disponible al públic i, si escau, els serveis de comunicació electròniques i valor afegit que siguin sol·licitats pel Client (el “Servei”).

1.2 Els terminals telefònics que, si és el cas, es comercialitzin juntament amb el Servei podran anar proveïts del mecanisme SIM-LOCK de manera que només són utilitzables amb el Servei prestat per YOIGO. El Client en podrà sol·licitar el desbloqueig segons el que estableix a aquest efecte el procediment de YOIGO.

2. INICI DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI.

2.1 YOIGO es compromet a iniciar la prestació del Servei en el termini màxim de 15 dies des de la data de signatura d’aquest contracte.

2.2 Per a la prestació del Servei, YOIGO lliurarà al Client, junt amb la informació completa de la tarifa contractada, un Manual d’Usuari i una targeta SIM (la Targeta SIM) que el Client haurà d’inserir en un terminal telefònic compatible.

2.3 El Client podrà utilitzar la Targeta SIM exclusivament per accedir al Servei i només durant el període en què el Servei romangui actiu, d’acord amb el que preveu aquest contracte. Així mateix, el Client lliurarà la Targeta SIM a YOIGO en el cas que YOIGO li comuniqui la necessitat o la conveniència de substituir-la per raons tècniques o per millorar la prestació del Servei.

2.4 El Servei quedarà activat de manera automàtica en el moment del lliurament de la Targeta SIM.

3. ÚS DEL SERVEI.

3.1 El client es compromet a utilitzar el Servei d’acord amb aquetes condicions generals i amb la normativa vigent. En tot cas, YOIGO posa els Serveis a disposició del client exclusivament per al seu ús personal com a client final, per la qual cosa el client es compromet a no fer directament o indirectament una explotació comercial dels serveis.

3.2 El Client es compromet a fer un ús raonable del servei. El servei de veu només podrà fer-se servir per a converses telefòniques i no per a altres usos com, per exemple, l’ús de la línia telefònica com a “vigilabebès”, “walky-talky” o similar.
La targeta SIM només es podrà fer servir en dispositius mòbils. Se n’exclou expressament l’ús en centraletes, sim-box, locutoris o altres elements de concentració de tràfic telefònic en què es facin trucades massives o per a serveis de reencaminament de tràfic o que siguin boneres de tràfic.
En aquests supòsits, Yoigo podrà resoldre el Contracte o bloquejar el Servei afectat temporalment fins a aclarir les circumstàncies de l’ús no raonable del Servei o canviar la tarifa, amb una comunicació prèvia al Client. En aquest últim cas el Client podrà resoldre el Contracte, respecte del Servei concret, en els termes que s’hi hagin acordat.

4. PREU.

S’aplicaran al tràfic de veu i dades cursat pel Client les quotes i tarifes vigents en cada moment per a la modalitat contractada. El Client ha estat convenientment informat de les quotes i tarifes que se li aplicaran i de les regles aplicables a aquestes i se li ha lliurat un document explicatiu de la tarifa contractada. Totes elles es podran consultar actualitzades a la pàgina web www.yoigo.com, i a través del número d’atenció telefònica 622 (des de xarxa de YOIGO) o 622 622 622 (des de xarxes d’altres operadors).

5. FACTURACIÓ I PAGAMENT.

5.1 YOIGO facturarà amb periodicitat mensual les quantitats que, d’acord amb la tarifa contractada, el Client hagi d’abonar per la prestació del Servei. Per a les tarifes que incloguin consum mínim, YOIGO facturarà al Client, a més de la quantitat corresponent al consum efectivament realitzat, la diferència entre aquesta quantitat i l’import del consum mínim. Computaran com a consum mínim les quotes i els conceptes que s’especifiquin a les condicions de la tarifa contractada.

5.2 Si per dificultats tècniques no fos possible facturar en el període immediatament posterior a la meritació, es podrà presentar la factura al cobrament en períodes successius. A més, en cas de trucades o desviaments de trucada fora del territori espanyol, la facturació es produirà a partir del moment en què l’operador estranger comuniqui a YOIGO l’import corresponent a aquestes trucades o desviaments.

5.3 Si la tarifa contractada té quota d’alta, aquesta es meritarà una sola vegada en concepte de contraprestació per la connexió al Servei i l’import s’inclourà a la primera factura.

5.4 YOIGO, amb una comunicació prèvia al Client, podrà avançar la facturació i el cobrament dels imports meritats quan (I) el Client superi el límit de crèdit fixat per YOIGO, (II) es produeixi la suspensió o interrupció del Servei o (III) s’extingeixi el contracte per qualsevol causa.

5.5 L’import de cada factura es farà efectiu pel Client mitjançant domiciliació bancària o, si el Client ho sol·licita, per transferència bancària o pagament per caixer o pagament per finestreta o pagament amb targeta.

5.6 Les factures no abonades en la data del seu venciment, meritaran un interès de demora igual a l’interès legal dels diners incrementats en dos punts i una comissió màxima per import de 6,05 € (IVA inclòs) pels costos de gestió ocasionats.

5.7 El Client tindrà dret a obtenir una facturació detallada amb el nivell de detall que s’estableix a l’art. 22.2 de la carta de drets de l’usuari dels serveis de comunicacions electròniques, aprovada pel Reial decret 899/2009, de 22 de maig. Com a contraprestació per obtenir aquest nivell de detall, YOIGO podrà exigir al Client el pagament d’una quota mensual d’1,21 € (IVA inclòs). En el cas que YOIGO decideixi exigir la quota mensual esmentada, haurà d’oferir al Client, amb 1 mes d’antelació, la possibilitat de deixar de rebre la facturació detallada.

5.8 Tindran caràcter gratuït les trucades fetes als números curts assignats a la prestació de serveis d’atenció de trucades d’emergència. En compliment de la legislació vigent, YOIGO posarà a disposició de les autoritats prestadores dels serveis esmentats, informació sobre la ubicació de procedència de cada trucada dirigida als números assignats a la prestació de serveis d’emergència.

5.9 YOIGO emetrà mensualment la factura electrònica i la posarà a disposició del Client a través de l’apartat Mi Yoigo a www.yoigo.com o a l’aplicació Mi Yoigo. El client podrà optar per la factura en paper en qualsevol moment trucant al 622.

6. DRET DE DESCONNEXIÓ.

6.1 El Client podrà sol·licitar a YOIGO la desconnexió dels serveis de trucades internacionals i dels serveis de tarifació addicional de lliure accés, a través del servei d’atenció al Client.

6.2 Es procedirà a la desconnexió en els 10 dies següents al de la sol·licitud del Client, i en el cas que, per causes no imputables al client, la desconnexió no es produeixi després d’aquests 10 dies, seran de càrrec de YOIGO els costos derivats del servei la desconnexió del qual es va sol·licitar.

7. SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL SERVEI.

7.1 Si el Client no atengués parcialment o totalment el pagament de les quantitats degudes, YOIGO quedarà facultada per restringir les trucades sortints i/o suspendre la prestació del Servei. YOIGO restablirà el Servei dins del dia laborable següent a aquell en què tingui constància que l’import degut ha estat satisfet, i es meritarà a favor de YOIGO la quantitat màxima de 18,15 € (IVA inclòs) en concepte de restabliment del Servei.

7.2 YOIGO també podrà restringir les trucades sortints i/o suspendre el Servei davant d’un ús contrari a allò que s’ha estipulat en aquest contracte o per la falta de constitució de la garantia sol·licitada per YOIGO de conformitat amb la clàusula 11.

7.3 En cas de suspensió del Servei el Client podrà fer trucades al servei d’emergència 112.

8. INTERRUPCIÓ TEMPORAL DEL SERVEI.

8.1 YOIGO prestarà el Servei amb sotmetiment a les obligacions que en matèria de qualitat estableixin les normes vigents. YOIGO posa a disposició del Client el número de telèfon 622 i l’adreça de correu electrònic clientes@yoigo.com per a l’atenció d’incidències en garantia del manteniment del servei.

8.2 En el cas que es produeixi una interrupció temporal del Servei, el Client tindrà dret a una indemnització automàtica, en la seva factura següent, que serà la més elevada de les 2 quantitats següents, sempre que alguna d’aquestes sigui superior a 1 €:

  • La mitjana de l’import facturat pel Servei interromput durant els 3 mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel període en què es produeixi la interrupció (si l’antiguitat del Servei interromput és inferior a 3 mesos, es considerarà l’import de la factura que s’hagués obtingut en una mensualitat estimada de forma proporcional al període de consum efectiu realitzat);
  • 5 vegades la quota mensual d’abonament vigent en el moment de la interrupció, prorratejat pel temps de durada d’aquesta.

8.3 En casos d’interrupció per causa de força major YOIGO compensarà el Client amb la devolució automàtica dels imports en concepte de quota d’abonament i d’altres d’independents del tràfic, prorratejat pel temps que hagués durat la interrupció.

8.4 Si hi ha una interrupció del servei d’Internet mòbil, YOIGO compensarà el Client amb la devolució de l’import de la quota mensual d’aquest servei, prorratejada pel temps que hagués durat la interrupció. Si la interrupció és superior a 6 hores en horari de 8 a 22 h, la indemnització s’abonarà automàticament.

8.5 Addicionalment, YOIGO es compromet que, excepte en casos de força major, les interrupcions en la prestació del servei no superin les 8 hores durant cada cicle de facturació. Si la interrupció excedeix de 8 hores, es doblarà la indemnització prevista a la clàusula 8.2 anterior. A aquests efectes, dins del mes següent a la data de restabliment del servei, el Client haurà de dirigir la seva sol·licitud d’indemnització al Servei d’Atenció al Client de YOIGO. Si hi ha lloc a la indemnització, YOIGO procedirà al pagament d’aquesta mitjançant un descompte a la següent factura.

8.6 No hi haurà lloc a cap indemnització per la interrupció del servei deguda a l’incompliment greu del contracte pel Client, o a danys en la xarxa a causa de la connexió pel Client de terminals la conformitat dels quals no hagi estat avaluada d’acord amb la normativa vigent.

9. QUALITAT DEL SERVEI.

9.1 La velocitat màxima dels serveis d’accés a Internet dependrà del volum de megues associat a la tarifa contractada. La velocitat màxima descendirà quan el Client arribi al volum de megues definit a la seva tarifa durant el cicle de facturació.
Quan comenci el següent cicle de facturació, es restablirà la velocitat al seu màxim. Així mateix, la velocitat dependrà de la capacitat del telèfon mòbil utilitzat i de la cobertura disponible. El Client tindrà disponible, en tot moment, a la pàgina web www.yoigo.com, informació precisa sobre la velocitat màxima i anunciada estimades descendent i ascendent.

9.2 La qualitat del Servei pot veure’s afectada per l’execució dels procediments que YOIGO té disposats per mesurar i gestionar el tràfic a fi d’evitar esgotar o saturar l’enllaç de la xarxa.

9.3 YOIGO podrà implementar mesures de control sobre els volums de tràfic realitzats pels seus Clients amb la finalitat de gestionar i dimensionar la seva xarxa, així com per vetllar per la seguretat i la qualitat del Servei contractat.

9.4 En cas d’incidents de seguretat, integritat de la xarxa o amenaces o vulnerabilitat d’aquesta, YOIGO adoptarà les mesures adequades en funció del fet succeït a fi de solucionar tan ràpidament com sigui possible aquests incidents i restablir-ne la seguretat.

10. PROTECCIÓ DE DADES.

10.1 Les dades personals aportades en aquest contracte i aquelles a les quals YOIGO tingui accés en el desenvolupament de la relació contractual, seran incorporades en fitxers titularitat de YOIGO registrats davant de l’Agència de Protecció de Dades. YOIGO utilitzarà les dades personals del client per prestar i gestionar el Servei, i si és el cas els Serveis de Valor Afegit, i enviar-li comunicacions relacionades amb la millora o l’actualització dels serveis contractats.

10.2 Llevat que el Client marqui la casella específicament destinada a aquest efecte en contracte d’alta:

  • Consent que YOIGO tracti les seves dades personals per desenvolupar accions comercials de productes i serveis propis i de promoció publicitària.
  • Consent que YOIGO tracti les seves dades personals per desenvolupar accions comercials de productes i serveis de tercers.
  • Consent que YOIGO tracti les seves dades de tràfic, facturació i navegació amb la finalitat de proporcionar-li informació sobre promocions comercials.
  • Consent que YOIGO cedeixi les seves dades a les empreses del Grup a què pertany amb la finalitat de realitzar accions de desenvolupament i millora en la gestió del Servei i accions comercials dels seus productes i serveis. YOIGO pertany a un Grup d’empreses dedicades a la prestació de serveis de telecomunicacions.

Les dades de tràfic i de localització podran ser tractades per YOIGO per prestar-li els serveis de valor afegit sol·licitats, en la mesura i pel temps necessaris per a la prestació d’aquests, i en podrà sol·licitar la desactivació en qualsevol moment.
YOIGO podrà utilitzar les seves dades de tràfic i de localització de manera anònima i agregada, amb fins estadístics i per conèixer l’estat i el funcionament de la xarxa a fi de garantir-ne una gestió eficient i poder desenvolupar noves funcionalitats.

10.3 El Client podrà revocar els consentiments expressats en aquesta condició general i exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la legislació vigent, dirigint-se per escrit a YOIGO (av. de la Vega, 15, 28108 Alcobendas, Madrid), o per correu electrònic a datospersonales@yoigo.com, adjuntant una còpia del DNI o document equivalent a fi de garantir la seva identificació.

10.4 YOIGO té l’obligació del secret de les dades personals del Client i el deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tot això d’acord amb les obligacions que estableix la legislació vigent.

10.5 YOIGO podrà comprovar la solvència del Client, per si o per qui actuï pel seu compte i interès, mitjançant procediments automatitzats de scoring i mitjançant l’accés a fitxers comuns sobre solvència patrimonial i crèdit els responsables dels quals prestin aquests serveis d’acord amb la legalitat vigent, així com verificar l’exactitud de les dades aportades pel Client. El Client autoritza el tractament i el manteniment de les dades sobre solvència financera amb fins estadístics i d’avaluació de la solvència esmentada, que es cancel·laran en cas que no tingui lloc el contracte. Així mateix, el Client accepta que, en cas de no atendre puntualment les seves obligacions econòmiques davant de YOIGO, d’acord amb el que preveu el contracte, YOIGO podrà comunicar les seves dades identificatives, juntament amb totes les relatives al deute pendent de pagament, a entitats dedicades a la prestació de serveis d’informació sobre solvència patrimonial i crèdit, tot això de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

10.6 YOIGO informa el client que les dades incloses en aquesta sol·licitud de contractació seran incorporades al fitxer Sistema Hunter, el responsable del qual és l’Associació Espanyola d’Empreses contra el Frau. Les dades seran comparades amb altres dades de sol·licituds de serveis de telefonia que figurin al Sistema Hunter per a la prevenció del frau en sol·licituds, exclusivament a fi de detectar l’existència d’informació potencialment fraudulenta dins del procés d’aprovació del servei. Si es donés el cas que es detectessin dades inexactes, irregulars o incompletes, la seva sol·licitud serà objecte d’un estudi més detallat i aquestes dades seran incloses com a tals en el fitxer i podran ser consultades per a les finalitats mencionades anteriorment, per les entitats adherides al Sistema Hunter i pertanyents als sectors següents: financer, emissors de targetes, mitjans de pagament, telecomunicacions, rènting, asseguradores, compra de deute, immobiliari, subministrament d’energia i aigua, facturació periòdica i pagament ajornat. La llista d’entitats adherides al Sistema Hunter estarà accessible a la pàgina web de l’Associació Espanyola d’Empreses contra el Frau: www.asociacioncontraelfraude.org. El client pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades davant de l’Associació Espanyola d’Empreses contra el Frau, dirigint-se a l’adreça següent: Apartat de Correus 2054, 28002 MADRID, a través de l’enviament d’una sol·licitud firmada i acompanyada de fotocòpia del seu document identificatiu.

10.7 Si el Client sol·licita la inclusió de les seves dades personals en guies d’abonats, YOIGO comunicarà aquestes dades a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, perquè aquesta pugui posar-les a disposició de les entitats que elaborin les guies i les entitats que proveeixin serveis d’informació o consulta.

11. ATENCIÓ AL CLIENT.

11.1 El Client podrà rebre informació sobre el Servei, i sobre qualsevol incidència a través del Servei d’Atenció al Client al telèfon 622 (des de la xarxa de YOIGO) o 622 622 622 (des de la xarxa d’un altre operador) i a www.yoigo.com. També podrà dirigir-se per correu a l’adreça següent: Xfera Móviles, S.A.U., Atención al Cliente, av. de la Vega, 15, 28108 Alcobendas (Madrid) o per correu electrònic a clientes@yoigo.com.

11.2 Per presentar reclamacions en relació amb la prestació del Servei, el Client haurà de dirigir-se a YOIGO, per qualsevol dels mitjans previstos al paràgraf anterior, en el termini d’1 mes a comptar des del moment en què tingui coneixement del fet que motivi la seva reclamació. A la recepció de la reclamació, YOIGO facilitarà al Client el número de referència d’aquesta i, si així ho sol·licita, un document que n’acrediti la presentació i el contingut.

11.3 Un cop formulada la reclamació, si el Client no hagués obtingut cap resposta satisfactòria de YOIGO en el termini d’1 mes, podrà dirigir la seva reclamació davant la junta arbitral que correspongui o davant la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, en els termes que preveu la normativa d’aplicació. Tot això s’entendrà sense perjudici del dret del Client d’acudir a la via judicial.

12. MODIFICACIÓ CONTRACTUAL.

12.1 El Client es compromet a comunicar a YOIGO qualsevol canvi en les dades del contracte, especialment canvis en dades corresponents al domicili de facturació i compte bancari de domiciliació dels pagaments, en tractar-se de dades essencials per al compliment correcte de les obligacions derivades d’aquest contracte.

12.2 YOIGO, comunicant-ho prèviament al Client, amb una antelació d’1 mes, podrà modificar aquest contracte amb la finalitat d’adaptar el seu contingut a noves circumstàncies legislatives, tecnològiques o del mercat de la telefonia mòbil. En cas de disconformitat amb la modificació proposada, el Client podrà comunicar a YOIGO la seva voluntat de resoldre el contracte.

13. DIPÒSITS DE GARANTIA.

13.1 En garantia del compliment de les obligacions objecte d’aquest contracte, YOIGO podrà sol·licitar al Client en qualsevol moment la constitució d’una garantia, mitjançant un dipòsit no remunerat en efectiu d’un import màxim de 150 €, així com assignar al Client un límit de crèdit o restringir-li la utilització dels serveis de tarifes superiors, tarifació addicional i/o serveis internacionals, davant de qualsevol de les circumstàncies següents:

  • La no acreditació de solvència suficient per atendre les obligacions que per al Client deriven d’aquest contracte.
  • L’existència de risc de frau, morositat o d’ús il·lícit del Servei.

13.2 La falta de constitució de la garantia sol·licitada facultarà YOIGO per desestimar la sol·licitud d’alta en el Servei, restringir les trucades sortints, suspendre el Servei i resoldre el contracte.

13.3 La sol·licitud del Client de resolució del contracte o de canvi de titularitat, si existeixen deutes pendents de pagament, facultarà YOIGO per executar la garantia per la quantitat total deguda, i el romanent quedaria a disposició del Client.

13.4 Yoigo procedirà a la devolució de les garanties en el termini màxim de 4 mesos des de la seva constitució i sempre que el client hagi atès puntualment el pagament de les factures emeses.

14. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE. INTERRUPCIÓ DEFINITIVA DEL SERVEI.

14.1 Aquest contracte s’extingirà per les causes generals d’extinció dels contractes i, en particular, per les que s’estableixen a continuació:

  • Per decisió del Client en qualsevol moment, comunicant-ho a YOIGO amb una antelació mínima de 2 dies hàbils en el moment en què ha de produir efectes.
  • Per decisió de YOIGO, en cas (I) d’utilització del Servei pel Client de forma contrària a aquest Contracte; o (II) mora en el pagament del Servei per un període superior a 3 mesos o suspensió temporal, en 2 ocasions, del contracte per mora en el pagament.

14.2 En cap cas l’extinció d’aquest contracte exonerarà el Client de les seves obligacions de pagament davant de YOIGO per la utilització del Servei.

15. LEGISLACIÓ I RÈGIM JURÍDIC APLICABLE.

La relació jurídica entre el Client i YOIGO es regeix per aquest contracte i per la legislació espanyola.

CONDICIÓ PARTICULAR DE PERMANÈNCIA ASSOCIADA A L’ADQUISICIÓ DEL TELÈFON, MÒDEM I/O PORTÀTIL (EL/S PRODUCTE/S).

Aquesta condició particular només s’aplicarà si les parts ho fan constar expressament. En consideració al descompte fet per YOIGO al Client en l’adquisició del/s producte/s(el “Descompte”), en cas que es produeixi la baixa del Client o que canviï a un pla de preus amb un compromís de consum més baix durant el període de permanència establert al Contracte d’Alta, el Client haurà de tornar a YOIGO la part d’aquest Descompte proporcional al període de permanència incomplert. Així mateix, es produirà el venciment anticipat de totes les quotes del pagament ajornat que hi pugui haver pendents a la data de la baixa o del canvi de pla de preus. Aquestes quantitats es facturaran oportunament al Client.

CONDICIÓ PARTICULAR DE PERMANÈNCIA ASSOCIADA A L’OBTENCIÓ DE CONDICIONS ECONÒMIQUES AVANTATJOSES.

Aquesta condició particular només s’aplicarà si les parts ho fan constar expressament. En consideració al descompte fet per YOIGO sobre la tarifa contractada pel Client, a les condicions econòmiques especialment avantatjoses de la tarifa contractada o qualsevol altre benefici econòmic singular, en cas que es produeixi la baixa del Client o el seu canvi a un pla de preus amb un compromís de consum més baix, durant el període de permanència establert al Contracte d’Alta, el Client haurà d’abonar a YOIGO una compensació de quantia màxima equivalent a l’import consignat al Contracte d’Alta. Aquesta compensació no serà en cap cas superior a l’import de l’avantatge econòmic que origina aquest compromís de permanència.

CONDICIÓ ADDICIONAL PER AL SERVEI EN ROAMING

Per l’ús del servei en un altre país del Espai Econòmic Europeu (EEE) YOIGO aplicarà les mateixes tarifes que aplica al seu ús nacional sempre que el Client resideixi habitualment a Espanya o tingui vincles estables amb aquest país. De conformitat amb el que disposa la normativa europea i en el cas que les condicions particulars de la tarifa contractada així ho prevegin, YOIGO podrà establir un límit en el volum de dades contractades a partir del qual podrà aplicar un recàrrec tal com s’estableix a continuació.
El Client es compromet a fer un ús raonable del servei en itinerància en un altre país de l’EEE. A fi d’evitar-ne l’ús abusiu o anòmal, YOIGO podrà observar, durant un termini d’almenys 4 mesos, els indicadors objectius de consum i de presència. Aquests indicadors podran ser: superar el 50% del volum contractat en dades o presència en un altre país de l’EEE durant més de la meitat del termini d’observació mesurat en dies, així com llargs períodes d’inactivitat i activació, i utilització seqüencial de múltiples targetes SIM.
Si el Client supera el límit establert en el volum de dades per poder ser consumit en un altre país de l’EEE o comet un ús abusiu o anòmal del servei, YOIGO podrà aplicar al Client, amb un avís previ, un recàrrec que no podrà superar el preu majorista en vigor. Abans d’imposar-lo, el Client disposarà d’un termini de 14 dies per aportar, si és el cas, les dades reals sobre la seva presència o consum.
El Client podrà dirigir-se a YOIGO, d’acord amb el que disposa la clàusula 11, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb l’aplicació del que es disposa aquí.
Es pot trobar informació més detallada sobre les condicions d’ús del servei en roaming a: https://sobre.yoigo.com/pdf/condiciones-particulares-roaming-cat.pdf.