Política de privacidad de datos.

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, YOIGO les informa de que los datos personales proporcionados serán incorporados en ficheros automatizados de datos de carácter personal creados por y bajo la responsabilidad de YOIGO, con la finalidad de tramitar su duda o sugerencia. Asimismo les informamos que pueden ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito al domicilio social de YOIGO, Xfera Móviles, S.A.U. (Ref. DATOS), Avenida de la Vega, 15, 28108 Alcobendas (Madrid) o por correo electrónico a datospersonales@yoigo.com.

X

Tienes que aceptar la
Política de privacidad de datos.

ACEPTARX

EN YOIGO NO OCULTAMOS NADA, NADA. Y MUCHO MENOS NUESTRA INFORMACIÓN LEGAL.

Aquí tienes todas las condiciones de cada servicio para que no tengas ninguna duda de que en Yoigo decimos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad verdadera.

CONDICIONS GENERALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI TELEFÒNIC I DE BANDA AMPLA FIXA.

1. OBJECTE.

Per aquest contracte de duració indefinida, Xfera Móviles, S.A.U. (“Yoigo”), CIF A-82528548 i domicili a Alcobendas (Madrid), Av. de la Vega, 15 (28108), prestarà al Client el Servei Telefònic Fix i el Servei d’Accés a Internet de Banda Ampla (el “Servei” o els “Serveis”).

El Servei Telefònic Fix prestat amb tecnologia de veu sobre IP, permet que el Client pugui rebre i fer trucades en la seva línia, així com altres facilitats bàsiques i serveis addicionals associats.

El Servei d’Accés a Internet de Banda Ampla comprèn, amb independència de la tecnologia utilitzada, accés a Internet de Banda Ampla amb navegació 24 hores a la velocitat d’accés contractada i els Serveis addicionals associats. A causa de les característiques tècniques del Servei, aquesta velocitat és màxima i Yoigo no pot garantir en tot moment la velocitat d’accés que el Client hagi contractat.

2. CONDICIONS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS.

2.1 Instal·lació i Activació.

Les condicions d’instal·lació i activació del Servei dependran de si aquest és prestat sobre una línia ADSL o de Fibra Òptica, la qual cosa dependrà de la disponibilitat d’infraestructures existent en cada moment. Les àrees de cobertura es poden consultar a través del servei d’Atenció al Client.

(I) - ADSL.
La instal·lació dels serveis sobre una línia ADSL requereix accions com ara la desagregació del bucle d’abonat, instal·lació de dispositius i/o portabilitat, si és el cas. El Client permetrà, quan sigui necessari, per a la correcta prestació del Servei, que les persones que designi Yoigo accedeixin a l’immoble del Client.

El Client declara que ha estat informat de manera detallada de les característiques i condicions del Servei d’Accés a Internet Banda Ampla i sol·licita expressament per a la prestació del servei, si és el cas, que el seu parell de fils (també denominat “bucle”) sigui accedit per Yoigo o les empreses del seu grup empresarial en la modalitat d’accés completament desagregat o bé en la modalitat d’accés indirecte.

Yoigo durà a terme al domicili del Client les accions següents que siguin necessàries per a la instal·lació del Servei:

 • Instal·lació d’un punt de terminació de xarxa (PTX).
 • Instal·lació d’un mòdem ADSL/Wi-Fi.
 • Connexió dels equips instal·lats amb un màxim d’1,5 metres.

Yoigo podrà modificar els elements a instal·lar o les accions a fer per a la instal·lació segons les necessitats del Servei en cada moment.

Així mateix el Client declara que ha estat informat de les característiques de prestació dels Serveis de Yoigo i que això suposa la baixa automàtica de tots els serveis contractats pel Client amb el seu operador d’accés en relació amb el bucle esmentat, incloent-hi, si és el cas, els serveis Centrex, xarxa privada virtual, grup de salt, línia d’enllaç i qualsevol altre servei que impliqui associació amb el bucle. El Client autoritza Yoigo a fer en nom seu tantes gestions com siguin necessàries per accedir als seus parells, o bé a fer tantes actuacions com fossin necessàries sobre la línia del Client per proporcionar el Servei d’Accés a Internet Banda Ampla. En el cas que el Client no coincideixi amb el titular de les línies, aquell manifesta expressament que ha obtingut l’autorització esmentada.

Yoigo iniciarà el procediment de desagregació, si és el cas, de la línia indicada pel Client sempre que hi hagi una garantia de poder oferir sobre aquesta el servei en qualitat adequada. Si no n’hi ha, Yoigo instal·larà o sol·licitarà un nou parell al domicili del Client. A aquests efectes el Client autoritza expressament a Yoigo a donar d’alta una nova línia, a nom d’aquest, al seu domicili.

Un cop que sigui possible prestar el Servei sobre la línia, Yoigo portarà, si és el cas, la numeració del Client d’acord amb la sol·licitud de portabilitat del Client.

(II) - Fibra Òptica.
Si el Client no compta amb la instal·lació necessària per a la prestació del Servei, cal que Yoigo o una altra empresa que actuï pel seu compte, dugui a terme la instal·lació d’aquest al domicili del Client. Per fer-ho, un tècnic de Yoigo o d’empresa externa autoritzada per aquesta, es personarà al domicili del Client en la data acordada amb ell. El Client autoritza expressament a Yoigo i als tècnics que aquesta designi l’accés al seu domicili i a les instal·lacions i equips que sigui necessari per a la correcta instal·lació. Aquesta autorització s’estén al cas en què calgui fer alguna acció per a la correcta prestació o manteniment del Servei, així com, si és el cas, al moment de la retirada de l’Equip.

El Client haurà de proporcionar al tècnic l’entrada a la ubicació de l’edifici on es trobi l’accés per a la Fibra Òptica en el cas que aquest hagi estat desplegat a l’interior d’aquest.

Yoigo durà a terme les accions següents per a la instal·lació del Servei:

 • Connexió de l’estesa de Fibra Òptica exterior a la xarxa de l’edifici del Client.
 • Estesa de cable per l’interior de l’edifici o per façana fins al domicili del Client.
 • Instal·lació al domicili del Client d’un punt de terminació de xarxa òptica.
 • Instal·lació al domicili del Client d’un ONT Router Wi-Fi.
 • Connexió dels equips instal·lats amb un màxim d’1,5 metres.
 • Yoigo podrà modificar els elements a instal·lar o les accions a realitzar per a la instal·lació, segons les necessitats del servei en cada moment.

El Client reconeix que ha estat informat de les característiques de prestació dels Serveis i que en el cas de Fibra Òptica això no suposa la baixa automàtica de tots els serveis que el Client pogués tenir contractats prèviament amb Yoigo o amb un altre operador. El Client pot mantenir el seu servei d’ADSL/Accés a Internet anterior si en tingués i els serveis associats.

En aquest mateix cas, la baixa del Client en el servei d’ADSL/Accés a Internet en el seu anterior operador és responsabilitat seva. En el cas que el Client vulgui la baixa esmentada, haurà de dirigir-se al seu anterior operador.

Tant en el cas d’instal·lació i activació del Servei d’ADSL com en el de Fibra Òptica, el Client declara que compta amb els permisos i les llicències de tercers que, si és el cas, siguin necessaris per a la instal·lació i prestació del Servei, i, per tant Yoigo queda en tot cas exonerat de responsabilitat davant d’aquests tercers.

La no acceptació per part del Client de la instal·lació bàsica a realitzar per Yoigo donarà dret a aquesta a resoldre aquest Contracte de forma immediata, i procedirà en tot cas a facturar al Client aquelles despeses que s’hagin generat fins a la data de resolució del Contracte.

2.2 Servei d’Accés a Internet de Banda Ampla.

La baixa en el Servei d’Accés a Internet de Banda Ampla podria afectar al seu torn el Servei Telefònic Fix i provocar en aquest cas la baixa d’aquest últim Servei.

La prestació del Servei pot implicar incompatibilitats amb els serveis basats en mòdems o alarmes, centraletes, línies d’ascensor i serveis de teleassistència i, en general, sobre qualsevol servei prestat sobre línia telefònica tradicional. En aquest sentit, Yoigo no pot garantir el funcionament dels serveis esmentats que estiguessin instal·lats amb anterioritat a l’activació del Servei d’Accés a Internet de Banda Ampla.

Quan la prestació del Servei es faci sobre ADSL, el Client reconeix que Yoigo no pot garantir que aquest disposi de la velocitat contractada en tots els casos, ja que la distància a la central, la qualitat de la línia i les possibles interferències poden suposar una disminució de la velocitat esmentada.

Yoigo farà els seus millors esforços perquè el Client disposi de la màxima velocitat possible tècnicament del servei ADSL contractat.

En general, tant en el cas que el Servei es presti sobre ADSL com sobre Fibra Òptica, la velocitat contractada es disfrutarà fent servir la connexió per cable Ethernet entre els equips proporcionats i el terminal del Client. Aquesta velocitat podria veure’s limitada per les capacitats del dispositiu utilitzat pel Client per connectar-se al Servei.

Quan s’usin altres mitjans de connexió com Wi-Fi o altres, la velocitat en el dispositiu del Client pot veure’s limitada per les característiques pròpies d’aquest mitjà de connexió. En el cas de Wi-Fi, factors aliens a Yoigo com l’estructura del domicili del Client, interferències amb altres xarxes Wi-Fi, les capacitats del dispositiu usat pel Client per connectar-se a Internet, l’ús en exteriors o interiors o altres factors, poden provocar la disminució de la velocitat final disfrutada pel Client.

A més dels factors aliens a Yoigo esmentats que poden provocar una disminució de la velocitat a disfrutar pel Client, és possible que aquesta es vegi limitada en cas de realització d’operacions de manteniment per part de Yoigo o en cas d’interrupcions del Servei.

El Client tindrà disponible, en tot moment, a la pàgina web www.yoigo.com, informació precisa sobre la velocitat mínima, disponible normalment, màxima i anunciada, descendent i ascendent.

2.3 Servei Telefònic Fix.

En el cas que el Client contracti el Servei Telefònic Fix aquest es prestarà sobre la línia associada al servei d’ADSL o sobre la línia de Fibra Òptica, si és el cas.

Amb motiu de la configuració tècnica del Servei, li informem que la baixa en el Servei Telefònic Fix podria afectar al seu torn el Servei d’Accés a Internet de Banda Ampla i provocarà, en aquest cas, la baixa d’aquest últim Servei.

El Servei Telefònic, amb tecnologia de veu sobre IP, permet que el Client rebi al seu terminal fix les trucades destinades a la numeració associada a la seva línia. A més, permet al Client fer trucades des de la mateixa línia.

En el cas de prestació del servei sobre la línia de Fibra Òptica, el Client pot mantenir el seu Servei Telefònic anterior si en tingués i els serveis associats. En aquest cas, la baixa del Client al Servei Telefònic en el seu anterior operador és responsabilitat seva. En el cas que el Client desitgi aquesta baixa, haurà de dirigir-se al seu anterior operador.

Per al gaudi d’aquest Servei, el Client autoritza a Yoigo a fer tantes actuacions a la xarxa com resultin necessàries per garantir la recepció de les trucades destinades a la seva numeració geogràfica.

2.4 Activació dels Serveis.

Yoigo activarà els Serveis telefònic fix i Internet de Banda Ampla en un termini màxim de trenta (30) dies naturals des de la firma d’aquest Contracte. L’activació dels Serveis esmentats tindrà lloc el mateix dia en què Yoigo finalitzi la instal·lació al domicili del Client de manera satisfactòria o bé un cop comprovada la idoneïtat de la instal·lació preexistent. Aquest termini d’activació es denomina temps de subministrament de la connexió inicial, als efectes de les obligacions vigents de qualitat a què està sotmès Yoigo. L’incompliment de l’esmentat compromís de temps de subministrament de connexió inicial per part de Yoigo suposarà una indemnització al Client a raó d’un (1) euro per dia natural de retard, fins a un màxim de noranta (90) euros. En el cas que concorrin causes tècniques que impossibilitin la prestació del Servei per part de Yoigo, o la no accessibilitat física de la instal·lació del cable fins al punt de connexió de casa del Client o altres supòsits no imputables a Yoigo pels quals Yoigo no pogués prestar el Servei, com ara causes de força major o altres imputables al Client, no sorgirà dret cap d’indemnització a favor del Client.

Yoigo es compromet a prestar els Serveis contractats d’acord amb els compromisos de qualitat exigits per la normativa vigent que se li apliqui.

3. ÚS DEL SERVEI.

3.1 El Client es compromet a utilitzar el Servei d’acord amb aquestes condicions generals i amb la normativa vigent. En tot cas, Yoigo posa els Serveis a disposició del Client exclusivament per al seu ús personal com a Client final, per la qual cosa el Client es compromet a no fer directament o indirectament una explotació comercial dels serveis.

3.2 El Client es compromet a fer un ús raonable del servei. El servei de veu només podrà utilitzar-se per a converses telefòniques i no per a altres usos com per exemple, l’ús de la línia telefònica com “vigilabebès”, “walkie-talkie” o similar. El servei tampoc podrà utilitzar-se per enviar comunicacions comercials no sol·licitades o comunicacions que pretenguin bloquejar servidors aliens.

4. PREU.

S’aplicaran les quotes i tarifes vigents en cada moment per a la modalitat contractada. El Client ha estat convenientment informat de les quotes i tarifes que se li aplicaran i de les regles aplicables a aquestes i se li ha lliurat un document explicatiu de la tarifa contractada. Totes elles es podran consultar actualitzades a la pàgina web www.yoigo.com, i a través del número d’atenció telefònica 622 (des de xarxa de Yoigo) o 622 622 622 (des de xarxes d’altres operadors).

5. FACTURACIÓ I PAGAMENT.

5.1 Yoigo facturarà amb periodicitat mensual les quantitats que, d’acord amb la tarifa contractada, el Client hagi d’abonar per la prestació del Servei.

5.2 Si per dificultats tècniques no fos possible facturar en el període immediatament posterior a la meritació, es podrà presentar la factura al cobrament en períodes successius. A més, en cas de trucades o desviaments de trucada fora del territori espanyol, la facturació es produirà a partir del moment en què l’operador estranger comuniqui a Yoigo l’import corresponent a aquestes trucades o desviaments.

5.3 La primera factura inclourà les quotes d’alta, activació i, si és el cas, les d’instal·lació i/o manteniment. La quota d’abonament es facturarà per períodes mensuals vençuts i inclourà el manteniment de xarxa fins al Punt de Terminació de Xarxa, en el cas d’ADSL i fins al Punt de Terminació de Xarxa Òptic, en el cas de la Fibra.

5.4 Yoigo, amb una comunicació prèvia al Client, podrà avançar la facturació i el cobrament dels imports meritats quan (I) el Client superi el límit de crèdit fixat per Yoigo, (II) es produeixi la suspensió o interrupció del Servei o (III) s’extingeixi el contracte per qualsevol causa.

5.5 L’import de cada factura es farà efectiu pel Client mitjançant domiciliació bancària o, si el Client ho sol·licita, per transferència bancària o pagament per caixer o pagament per finestreta o pagament amb targeta.

5.6 Les factures no abonades en la data del seu venciment, meritaran un interès de demora igual a l’interès legal dels diners incrementats en dos punts i una comissió màxima per import de 6,05 € (IVA inclòs) pels costos de gestió ocasionats.

5.7 El Client tindrà dret a obtenir una facturació detallada amb el nivell de detall que s’estableix a l’art. 22.2 de la carta de drets de l’usuari dels serveis de comunicacions electròniques, aprovada pel Reial decret 899/2009, de 22 de maig. Com a contraprestació per obtenir aquest nivell de detall, Yoigo podrà exigir al Client el pagament d’una quota mensual d’1,21 € (IVA inclòs). En el cas que Yoigo decideixi exigir la quota mensual esmentada, haurà d’oferir al Client, amb 1 mes d’antelació, la possibilitat de deixar de rebre la facturació detallada.

5.8 Tindran caràcter gratuït les trucades fetes als números curts assignats a la prestació de serveis d’atenció de trucades d’emergència. En compliment de la legislació vigent, Yoigo posarà a disposició de les autoritats prestadores dels serveis esmentats informació sobre la ubicació de procedència de cada trucada dirigida als números assignats a la prestació de serveis d’emergència.

5.9 Yoigo emetrà mensualment la factura electrònica i la posarà a disposició del Client a través de l’apartat Mi Yoigo a www.yoigo.com o a l’aplicació Mi Yoigo. El Client podrà optar per la factura en paper en qualsevol moment trucant al 622 o enviant un missatge electrònic a clientes@yoigo.com.

6. DRET DE DESCONNEXIÓ.

6.1 El Client podrà sol·licitar a Yoigo la desconnexió dels serveis de trucades internacionals i dels serveis de tarifació addicional de lliure accés, a través del servei d’atenció al Client.

6.2 Es procedirà a la desconnexió en els 10 dies següents al de la sol·licitud del Client, i en el cas que, per causes no imputables al Client, la desconnexió no es produeixi després d’aquests 10 dies, seran de càrrec de Yoigo els costos derivats del servei la desconnexió del qual es va sol·licitar.

7. SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL SERVEI.

7.1 Si el Client no atengués parcialment o totalment el pagament de les quantitats degudes durant un període superior a un (1) mes des de la presentació de la corresponent factura, Yoigo, prèvia comunicació al Client amb quinze (15) dies d’antelació, quedarà facultada per suspendre la prestació del Servei. Yoigo restablirà el Servei dins del dia laborable següent a aquell en què tingui constància que l’import degut ha estat satisfet, i es meritarà a favor de Yoigo la quantitat màxima de 18,15 € (IVA inclòs) en concepte de restabliment del Servei.

7.2 Yoigo també podrà suspendre el Servei davant d’un ús contrari a allò que s’ha estipulat en aquest contracte o per la falta de constitució de la garantia sol·licitada per Yoigo de conformitat amb la clàusula 13.

7.3 La suspensió del servei no eximeix el Client de l’obligació de continuar amb el pagament de les quotes mensuals. En cas de suspensió temporal del Servei telefònic per impagament, aquest es mantindrà per a les trucades sortints d’urgències, així com per a les trucades entrants, a excepció de les trucades de cobrament revertit i les del Servei de telefonia mòbil quan es trobi a l’estranger. Si el Client hagués presentat una reclamació davant de la Junta Arbitral que correspongui o davant de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, Yoigo no suspendrà el servei mentre se substanciï la reclamació, sempre que el Client consigni fefaentment l’import degut, i lliuri el corresponent resguard a Yoigo.

7.4 El Client podrà sol·licitar amb una antelació de quinze (15) dies la suspensió temporal del Servei de telefonia fixa contactant amb el Servei d’Atenció al Client per qualsevol dels mitjans indicats a la clàusula 11.1. La durada de la suspensió no serà menor d’un (1) mes ni superior a tres (3) mesos. El període de suspensió no podrà excedir noranta (90) dies per any natural. En aquests casos Yoigo deduirà de la quota d’abonament del Client el cinquanta (50) per cent de l’import proporcional corresponent al temps que afecti.

7.5 El retard en el pagament per un període superior a tres mesos o la suspensió temporal en dues ocasions del contracte per mora en el pagament, facultarà Yoigo, amb avís al Client, a interrompre definitivament el servei i a la corresponent resolució del contracte.

7.6 Yoigo podrà interrompre ocasionalment els Serveis a fi de dur a terme treballs de millora, tasques de reparació, canvis d’equipament o per motius anàlegs, si bé les interrupcions citades seran tan breus com sigui possible i es faran, preferentment en horaris de mínim consum.

8. INTERRUPCIÓ TEMPORAL DEL SERVEI.

8.1 Yoigo prestarà el Servei amb sotmetiment a les obligacions que en matèria de qualitat estableixin les normes vigents. Yoigo posa a disposició del Client el número de telèfon 622 i l’adreça de correu electrònic clientes@yoigo.com per a l’atenció d’incidències en garantia del manteniment del servei.

8.2 En el cas que es produeixi una interrupció temporal del Servei Telefònic Fix, el Client tindrà dret a una indemnització, en la seva factura següent, que serà la més elevada de les dues quantitats següents:

 • La mitjana de l’import facturat pel Servei interromput durant els 3 mesos anteriors a la interrupció, prorratejat per temps que hagi durat la interrupció (si l’antiguitat del Servei interromput és inferior a 3 mesos, es considerarà l’import de la factura que s’hagués obtingut en una mensualitat estimada de forma proporcional al període de consum efectiu realitzat); o
 • Cinc vegades la quota mensual d’abonament vigent en el moment de la interrupció, prorratejat pel temps de durada d’aquesta. Si la indemnització és superior a un (1) euro s’abonarà automàticament a la factura següent.

8.3 Si hi ha una interrupció del Servei d’Accés a Internet de Banda Ampla, Yoigo compensarà el Client amb la devolució de l’import de la quota mensual del servei esmentat, prorratejada pel temps que hagués durat la interrupció. Si la interrupció és superior a sis hores en horari de 8 a 22 h, la indemnització s’abonarà automàticament.

8.4 En casos d’interrupció per causa de força major Yoigo compensarà el Client amb la devolució automàtica dels imports en concepte de quota d’abonament i d’altres d’independents del tràfic, prorratejat pel temps que hagués durat la interrupció.

8.5 Addicionalment, Yoigo es compromet a oferir, excepte en supòsits de força major, el nivell de qualitat en Servei següent: respecte al temps d’interrupció d’un Servei, un compromís d’interrupció màxima no superior a 48 hores al llarg de cada període de facturació. Si s’incomplís aquest compromís, Yoigo indemnitzarà el Client amb un import igual a una quota mensual prorratejada pel temps que hagués durat la interrupció en el període de facturació. A aquests efectes, dins del mes següent a la data de restabliment del servei, el Client haurà de dirigir la seva sol·licitud d’indemnització al Servei d’Atenció al Client de Yoigo. En cas que tingués lloc la indemnització, Yoigo procedirà al pagar-la mitjançant un descompte en la següent factura.

8.6 A aquests efectes, el temps d’interrupció del Servei es defineix com la suma de temps transcorreguts des de l’instant en què s’ha produït la indisponibilitat del Servei, un cop que aquest hagi estat activat, fins al moment en què s’ha restablert al seu funcionament normal. L’instant d’inici del compte serà el primer dels dos successos següents: (I) el de notificació pel Client de l’avís d’avaria, o (II) el de registre per Yoigo de la incidència causant de la interrupció total o parcial del Servei.

8.7 A efectes indemnitzatoris en tots els compromisos anteriors, es considerarà que la quota mensual del Servei d’Accés a Internet de Banda Ampla és el 50% de la quota mensual total d’aquells casos de contractació de paquets conjunts de Serveis en què el preu de la quota total del paquet no desglossi l’import atribuïble a cada Servei (Servei Telefònic i Servei d’Accés a Internet de Banda Ampla).

8.8 No hi haurà lloc a cap indemnització per la interrupció del servei deguda a l’incompliment greu del contracte pel Client, o a danys en la xarxa a causa de la connexió pel Client de terminals o equips la conformitat dels quals no hagi estat avaluada d’acord amb la normativa vigent.

8.9 En cas d’incidents de seguretat, integritat de la xarxa o amenaces o vulnerabilitat d’aquesta, Yoigo adoptarà les mesures adequades en funció del fet succeït a fi de solucionar els incidents esmentats tan ràpidament com sigui possible i restablir la seguretat.

9. EQUIPS.

Yoigo lliurarà al Client o instal·larà al seu domicili, en el cas que el Client no compti amb la insta·lació necessària per a la prestació del Servei, els equips següents (a aquests efectes, l’Equip):

(I) ONT / Router Wi-Fi (en cas de Fibra Òptica);
(II) Mòdem ADSL/Wi-Fi (en cas d’ADSL);
(III) En cas necessari, un punt de terminació de xarxa (PTX) en instal·lacions d’ADSL;
(IV) Un punt de terminació de xarxa òptica (PTXO) en instal·lacions de Fibra;
(V) Cablejat amb els límits descrits en aquestes CGC;
(VI) Qualsevol altre equip, perifèric o dispositiu lliurat per Yoigo al Client per a la correcta prestació dels Serveis.


Les característiques tècniques de l’Equip que Yoigo lliura i instal·la per oferir el servei al Client poden ser susceptibles de canvis. S’informarà el Client dels possibles canvis a través de la seva Pàgina Web i a través del Servei d’Atenció al Client.

Yoigo configurarà o facilitarà instruccions per a la configuració dels Equips proporcionats al Client. Excepte oposició del Client, Yoigo podrà crear un segon canal independent a l’Equip a través del qual es presti el Servei, sense cost ni afectació de la qualitat del Servei contractat, per prestar Serveis addicionals com ara la possibilitat de compartir Internet de banda ampla amb tercers. Això no afectarà ni disminuirà la velocitat contractada pel Client per al seu Servei d’Accés a Internet de Banda Ampla. El Client podrà desactivar aquesta compartició en qualsevol moment a través del Servei d’Atenció al Client de Yoigo.

Yoigo cedeix l’Equip al Client en règim de cessió/lloguer, excepte indicació expressa en contra per part de Yoigo. El Client és responsable de l’ús adequat de l’Equip així com de la seva no manipulació.

Yoigo s’encarregarà del manteniment de l’Equip cedit així com de la seva substitució en cas d’avaria.

El Client s’obliga a tornar l’Equip a Yoigo en un estat d’ús i conservació adequat a la seva utilització correcta, amb la sol·licitud prèvia de Yoigo, en qualsevol moment i en tot cas, en el termini d’un (1) mes posterior a la baixa del Servei.

Si el Client no torna l’Equip en el termini esmentat, haurà d’abonar a Yoigo la quantitat que s’especifica a la caràtula del Contracte.

Si Yoigo lliura algun tipus de software o algun equip o equip autoinstal·lable, el Client haurà de seguir les instruccions d’instal·lació facilitades per Yoigo. Yoigo no ofereix cap garantia, ni explícita ni implícita, sobre els softwares d’ajuda a la instal·lació facilitats ni es responsabilitza dels danys o de les alteracions que, amb motiu de la seva execució, es puguin ocasionar en el sistema informàtic del Client (configuració, software i/o hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

Yoigo repararà les avaries que es produeixin als Equips cedits i relacionats amb la prestació del Servei que hagin estat proporcionats per Yoigo, i n’assumirà el cost sempre que s’hagin produït per causes no imputables al Client.

En el cas que el Client detecti una avaria a l’Equip o un mal funcionament del Servei haurà de posar-se en contacte amb el servei d’atenció tècnica de Yoigo trucant al Servei d’Atenció al Client.

10. PROTECCIÓ DE DADES.

10.1 Les dades personals aportades en aquest contracte i aquelles a les quals Yoigo tingui accés en el desenvolupament de la relació contractual, seran incorporades en fitxers titularitat de Yoigo registrats davant de l’Agència de Protecció de Dades. Yoigo utilitzarà les dades personals del Client per prestar i gestionar el Servei, i si és el cas els Serveis de Valor Afegit, i enviar-li comunicacions relacionades amb la millora o l’actualització dels serveis contractats.

10.2 Llevat que el Client marqui la casella específicament destinada a aquest efecte en contracte d’alta:

 • Consent que Yoigo tracti les seves dades personals per desenvolupar accions comercials de productes i serveis propis i de promoció publicitària.
 • Consent que Yoigo tracti les seves dades personals per desenvolupar accions comercials de productes i serveis de tercers.
 • Consent que Yoigo tracti les seves dades de tràfic, facturació i navegació amb la finalitat de proporcionar-li informació sobre promocions comercials.
 • Consent que Yoigo cedeixi les seves dades a les empreses del Grup a què pertany amb la finalitat de realitzar accions de desenvolupament i millora en la gestió del Servei i accions comercials dels seus productes i serveis. Yoigo pertany a un Grup d’empreses dedicades a la prestació de serveis de telecomunicacions.

Les dades de tràfic podran ser tractades per Yoigo per prestar-li els serveis de valor afegit sol·licitats, en la mesura i pel temps necessaris per a la prestació d’aquests, i en podrà sol·licitar la desactivació en qualsevol moment.

Yoigo podrà utilitzar les seves dades de tràfic de manera anònima i agregada, amb fins estadístics i per conèixer l’estat i el funcionament de la xarxa a fi de garantir-ne una gestió eficient i poder desenvolupar noves funcionalitats.

10.3 El Client podrà revocar els consentiments expressats en aquesta condició general i exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la legislació vigent, dirigint-se per escrit a Yoigo (Av. de la Vega, 15, 28108 Alcobendas, Madrid), o per correu electrònic a datospersonales@yoigo.com, adjuntant una còpia del DNI o document equivalent a fi de garantir la seva identificació.

10.4 Yoigo té l’obligació del secret de les dades personals del Client i el deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tot això d’acord amb les obligacions que estableix la legislació vigent.

10.5 Yoigo podrà comprovar la solvència del Client, per si o per qui actuï pel seu compte i interès, mitjançant procediments automatitzats de scoring i mitjançant l’accés a fitxers comuns sobre solvència patrimonial i crèdit els responsables dels quals prestin aquests serveis d’acord amb la legalitat vigent, així com verificar l’exactitud de les dades aportades pel Client. El Client autoritza el tractament i el manteniment de les dades sobre solvència financera amb fins estadístics i d’avaluació de la solvència esmentada, que es cancel·laran en cas que no tingui lloc el contracte. Així mateix, el Client accepta que, en cas de no atendre puntualment les seves obligacions econòmiques davant de Yoigo, d’acord amb el que preveu el contracte, Yoigo podrà comunicar les seves dades identificatives, juntament amb totes les relatives al deute pendent de pagament, a entitats dedicades a la prestació de serveis d’informació sobre solvència patrimonial i crèdit, tot això de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

10.6 Yoigo informa el Client que les dades incloses en aquesta sol·licitud de contractació seran incorporades al fitxer Sistema Hunter, el responsable del qual és l’Associació Espanyola d’Empreses contra el Frau. Les dades seran comparades amb altres dades de sol·licituds de serveis de telefonia que figurin al Sistema Hunter per a la prevenció del frau en sol·licituds, exclusivament a fi de detectar l’existència d’informació potencialment fraudulenta dins del procés d’aprovació del servei. Si es donés el cas que es detectessin dades inexactes, irregulars o incompletes, la seva sol·licitud serà objecte d’un estudi més detallat, i les dades esmentades seran incloses com a tals al fitxer i podran ser consultades per a les finalitats anteriorment mencionades, per les entitats adherides al Sistema Hunter i pertanyents als sectors següents: financer, emissors de targetes, mitjans de pagament, telecomunicacions, rènting, asseguradores, compra de deute, immobiliari, subministrament d’energia i aigua, facturació periòdica i pagament ajornat.

La llista d’entitats adherides al Sistema Hunter estarà accessible a la pàgina web de l’Associació Espanyola d’Empreses contra el Frau: www.asociacioncontraelfraude.org

El Client pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades davant de l’Associació Espanyola d’Empreses contra el Frau, dirigint-se a l’adreça següent: Apartat de Correus 2054, 28002 Madrid, a través de l’enviament d’una sol·licitud firmada i acompanyada de fotocòpia del seu document identificatiu.

11. ATENCIÓ AL CLIENT.

11.1 El Client podrà rebre informació sobre el Servei, i sobre qualsevol incidència a través del Servei d’Atenció al Client al telèfon 622 (des de la xarxa de Yoigo) o 622 622 622 (des de la xarxa d’un altre operador) i a www.yoigo.com. També podrà dirigir-se per correu a l’adreça següent: Xfera Móviles, S.A.U., Atención al Cliente, Av. de la Vega, 15, 28108 Alcobendas (Madrid) o per correu electrònic a clientes@yoigo.com.

11.2 Per presentar reclamacions en relació amb la prestació del Servei, el Client haurà de dirigir-se a Yoigo, per qualsevol dels mitjans previstos al paràgraf anterior, en el termini d’1 mes a comptar des del moment en què tingui coneixement del fet que motivi la seva reclamació. A la recepció de la reclamació, Yoigo facilitarà al Client el número de referència d’aquesta i, si així ho sol·licita, un document que n’acrediti la presentació i el contingut.

11.3 Un cop formulada la reclamació, si el Client no hagués obtingut cap resposta satisfactòria de Yoigo en el termini d’1 mes, podrà dirigir la seva reclamació davant la Junta Arbitral que correspongui o davant la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, en els termes que preveu la normativa d’aplicació. Tot això s’entendrà sense perjudici del dret del Client d’acudir a la via judicial.

12. MODIFICACIÓ CONTRACTUAL.

12.1 El Client es compromet a comunicar a Yoigo qualsevol canvi en les dades del contracte, especialment canvis en dades corresponents al domicili de facturació i compte bancari de domiciliació dels pagaments, en tractar-se de dades essencials per al compliment correcte de les obligacions derivades d’aquest contracte.

12.2 Yoigo, comunicant-ho prèviament al Client, amb una antelació d’1 mes, podrà modificar aquest contracte amb la finalitat d’adaptar el seu contingut a noves circumstàncies legislatives, tecnològiques o del mercat de la telefonia. En cas de disconformitat amb la modificació proposada, el Client podrà comunicar a Yoigo la seva voluntat de resoldre el contracte.

13. DIPÒSITS DE GARANTIA.

13.1 En garantia del compliment de les obligacions objecte d’aquest contracte, Yoigo podrà sol·licitar al Client en qualsevol moment la constitució d’una garantia, mitjançant un dipòsit no remunerat en efectiu d’un import màxim de 150 €, així com assignar al Client un límit de crèdit o restringir-li la utilització dels serveis de tarifes superiors, tarifació addicional i/o serveis internacionals, davant de qualsevol de les circumstàncies següents:

 • Si el Client hagués deixat impagats un o més rebuts, mentre subsisteixi la morositat.
 • Si s’haguessin contret deutes per un altre/s Contracte/s d’abonament, vigents o no, o es retardin de manera reiterada en el pagament dels rebuts.

13.2 La falta de constitució de la garantia sol·licitada facultarà Yoigo per desestimar la sol·licitud d’alta en el Servei, suspendre el Servei i resoldre el contracte.

13.3 La sol·licitud del Client de resolució del contracte o de canvi de titularitat, si existeixen deutes pendents de pagament, facultarà Yoigo per executar la garantia per la quantitat total deguda, i el romanent quedaria a disposició del Client.

13.4 Yoigo procedirà a la devolució de les garanties en el termini màxim de 4 mesos des de la seva constitució i sempre que el Client hagi atès puntualment el pagament de les factures emeses.

14. EXTINCIÓ I CESSIÓ DEL CONTRACTE.

14.1 Aquest contracte s’extingirà per les causes generals d’extinció dels contractes i, en particular, per les que s’estableixen a continuació:

 • Per decisió del Client en qualsevol moment, comunicant-ho a Yoigo amb una antelació mínima de 2 dies hàbils en el moment en què ha de produir efectes.
 • Per decisió de Yoigo, en cas (I) d’utilització del Servei pel Client de forma contrària a aquest Contracte; o (II) mora en el pagament del Servei per un període superior a 3 mesos o suspensió temporal, en 2 ocasions, del contracte per mora en el pagament.

14.2 En cap cas l’extinció d’aquest contracte exonerarà el Client de les seves obligacions de pagament davant de Yoigo per la utilització del Servei.

14.3 Yoigo podrà transmetre els drets i les obligacions recollits en aquest contracte a una empresa pertanyent al seu mateix grup empresarial, amb la notificació prèvia al Client amb un (1) mes d’antelació. Si el Client no hi està conforme, podrà resoldre el contracte d’acord amb el que preveu l’apartat 14.1 anterior.

15. LEGISLACIÓ I RÈGIM JURÍDIC APLICABLE.

La relació jurídica entre el Client i Yoigo es regeix per aquest contracte i per la legislació espanyola.

CONDICIÓ PARTICULAR DE PERMANÈNCIA.

En atenció al descompte fet per Yoigo al Client en els costos d’instal·lació (“Descompte en el cost d’instal·lació”), en el cas que el Client cancel·li anticipadament la comanda un cop iniciats els treballs d’instal·lació, sol·liciti un canvi de domicili a una àrea geogràfica on Yoigo no pugui prestar el Servei per causes d’índole tècnica, es produeixi la baixa del Client o el seu canvi a un pla de preus amb un compromís de consum menor durant el període de permanència establert al Contracte d’Alta, el Client haurà de tornar a Yoigo la part del descompte esmentat proporcional al període de permanència incomplert.