Política de privacidad de datos.

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, YOIGO les informa de que los datos personales proporcionados serán incorporados en ficheros automatizados de datos de carácter personal creados por y bajo la responsabilidad de YOIGO, con la finalidad de tramitar su duda o sugerencia. Asimismo les informamos que pueden ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito al domicilio social de YOIGO, Xfera Móviles, S.A.U. (Ref. DATOS), Avenida de Bruselas, 38, 28108 Alcobendas (Madrid) o por correo electrónico a datospersonales@yoigo.com.

X

Tienes que aceptar la
Política de privacidad de datos.

ACEPTARX

EN YOIGO NO OCULTAMOS NADA, NADA. Y MUCHO MENOS NUESTRA INFORMACIÓN LEGAL.

Aquí tienes todas las condiciones de cada servicio para que no tengas ninguna duda de que en Yoigo decimos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad verdadera.

CONDICIONS PARTICULARS DEL SERVEI CONVERGENT.

1. OBJECTE.

Aquestes Condicions Particulars tenen com a objecte establir les condicions aplicables al Servei Convergent.

El Servei Convergent consisteix en la contractació conjunta dels serveis de telefonia i banda ampla mòbil (d’ara endavant, el Servei Mòbil) i de telefonia i banda ampla fixa (d’ara endavant, el Servei Fix) comercialitzats per Yoigo. La prestació d’ambdós serveis es regirà per les seves respectives Condicions Generals i complementàriament per allò que s’ha recollit en aquestes Condicions Particulars.

2. PERMANÈNCIA.

La contractació del Servei Convergent no implica cap compromís de permanència per al Client, això sense perjudici dels possibles compromisos de permanència que el Client hagi assumit en la contractació del Servei Fix i del Servei Mòbil. A aquests efectes, els canvis d’una modalitat de Servei Convergent a una altra amb un preu mensual inferior, tindran la consideració de canvi a un pla de preus amb un compromís de consum menor als efectes dels compromisos de permanència esmentats.

3. PREU I FACTURACIÓ.

Com a contraprestació per tots els serveis inclosos en el Servei Convergent, el Client estarà obligat al pagament de l’import aplicable a la modalitat contractada concreta. En contractar el servei es fa entrega al Client de tota la informació relativa als preus aplicables.

Un cop superats els bons de trucades o franquícies de dades inclosos a la modalitat contractada concreta, s’aplicaran els imports que així mateix s’indiquen a la informació de preus facilitada al Client.

Mensualment el Client rebrà una factura que integrarà tots els serveis inclosos en el Servei Convergent, en els termes que preveuen les Condicions Generals del Servei Fix i les Condicions Generals del Servei Mòbil, i se’n carregarà l’import al compte corrent designat a aquest efecte pel Client.

4. LÍNIES ADDICIONALS.

El client que contracti o gaudeixi d’una Tarifa Fibra + Móvil, podrà beneficiar-se d’un 20% de descompte en les línies mòbils addicionals al Servei Convergent. Aquest descompte serà d’un 20% (i. i. inclosos) sobre la quota mensual i s’aplicarà per sempre, amb les condicions següents:

  • Només es podran beneficiar del descompte aquelles línies mòbils contractades després de la contractació de la Tarifa Fibra + Móvil.
  • Si el client causa baixa en la Tarifa Fibra + Móvil –en qualsevol dels serveis que la integren, servei fix i servei mòbil–, perdrà el descompte en les seves línies addicionals.
  • El client podrà canviar de tarifa en les línies addicionals, i el descompte es mantindrà sempre que la tarifa destí sigui una tarifa de contracte.

5. TARIFA MÒBIL DE REGAL EN TARIFES “LA DE CASA”.

La línia que s’adjunta de regal en contractar qualsevol tarifa ‘La de Casa’ inclou 500 MB per navegar i trucades a 0 cent/min; i únicament podrà ser contractada en el moment de l’alta. Si el client decideix rebutjar-la en aquell moment, no podrà ser reclamada després d’aquell moment.

6. BAIXA EN EL SERVEI CONVERGENT.

Es produirà la baixa en el Servei Convergent en els casos següents:

  • La sol·licitud de baixa o la interrupció definitiva d’algun dels dos serveis que componen el Servei Convergent (Servei Fix o Servei Mòbil).
  • El canvi de titular en el Servei Fix o en el Servei Mòbil.

Si es produeix la baixa del Servei Mòbil integrat en el Servei Convergent i el Client desitja mantenir el Servei Fix, haurà d’indicar a Yoigo abans de la finalització del mes natural en què es produeixi la baixa en el Servei Mòbil, la tarifa del Servei Fix a la qual desitja acollir-se d’entre les que Yoigo comercialitzi en aquell moment). Si en el termini esmentat el Client no fa cap indicació, el Servei Fix passarà a facturar-se d’acord amb la tarifa les característiques de la qual s’assemblin més a les de la part fixa del Servei Convergent.

Si es produeix la baixa del Servei Fix integrat en el Servei Convergent i el Client desitja mantenir el Servei Mòbil, haurà d’indicar a Yoigo abans de la finalització del mes natural en què es produeixi la baixa en el Servei Fix, la tarifa del Servei Mòbil a la qual desitja acollir-se d’entre les que Yoigo comercialitzi en aquell moment). Si en el termini esmentat el Client no fa cap indicació, el Servei Mòbil passarà a facturar-se d’acord amb la tarifa les característiques de la qual s’assemblin més a les de la part mòbil del Servei Convergent.