Política de privacidad de datos.

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, YOIGO les informa de que los datos personales proporcionados serán incorporados en ficheros automatizados de datos de carácter personal creados por y bajo la responsabilidad de YOIGO, con la finalidad de tramitar su duda o sugerencia. Asimismo les informamos que pueden ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito al domicilio social de YOIGO, Xfera Móviles, S.A.U. (Ref. DATOS), Avenida de la Vega, 15, 28108 Alcobendas (Madrid) o por correo electrónico a datospersonales@yoigo.com.

X

Tienes que aceptar la
Política de privacidad de datos.

ACEPTARX

EN YOIGO NO OCULTAMOS NADA, NADA. Y MUCHO MENOS NUESTRA INFORMACIÓN LEGAL.

Aquí tienes todas las condiciones de cada servicio para que no tengas ninguna duda de que en Yoigo decimos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad verdadera.

CONDICIONS PARTICULARS DE LA SOL·LICITUD DE PORTABILITAT.

El client (el "Client") que desitgi donar-se d´alta en els serveis de telefonia mòbil d´Xfera Móviles, S.A.U. ("YOIGO") en qualsevol de les modalitats ofertes, pot optar per la portabilitat, és a dir, pot sol·licitar canviar-se del seu actual operador ("l´Operador Donant") a YOIGO conservant el número de telèfon mòbil del qual disposi el Client abans del canvi a YOIGO (la "Portabilitat").

La sol·licitud de la Portabilitat implica l´acceptació per part del Client de la totalitat d´aquestes condicions particulars (les "Condicions Particulars"). Aquestes Condicions Particulars, així com les Condicions Generals del Servei (de contracte o targeta) o qualssevol altres condicions aplicables als productes i/o serveis contractats estaran accessibles a la pàgina web www.yoigo.com

1.- Objecte.

En sol·licitar la Portabilitat, el Client manifesta que:

  • Desitja causar baixa en l'operador que fins al moment li presta el servei, conservant la seva numeració assignada.
  • Accepta la possible interrupció o limitació en la prestació del servei durant el temps mínim indispensable per dur a terme les actuacions en els sistemes dels operadors per canvi d'operador, que serà d'un màxim de quatre hores.
  • Consent el tractament de les dades personals necessàries per a la conservació dels números, tant les incloses en aquesta sol.licitud com les que coneixen els operadors donant i receptor, i n'autoritza el tractament i la comunicació i cessió amb el fi exclusiu de la conservació del seu número en el procés de portabilitat.
  • Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició sobre les dades tractades per l'Operador Receptor a Xfera Móviles, S.A.U. (Ref. DATOS), av. de la Vega, 15, 28100 Alcobendas (Madrid).

En realitzar la sol.licitud de Portabilitat (la "Sol.licitud"), el Client sol.licita a YOIGO que li tramiti i li gestioni la baixa del servei de l'Operador Donant (servint la Sol.licitud com a document de sol.licitud d'aquesta baixa) i la conservació del Número Portat per als serveis de telefonia mòbil de YOIGO.

2.- Condicions de la portabilitat.

2.1 El termini per a la tramitació de la sol.licitud serà d'un dia i en qualsevol cas podrà escollir la data que vulgui dintre dels 30 dies següents a la firma de la sol.licitud. Recordem que aquesta dada és només orientativa. L'operador donant podrà modificar aquesta data basant-se en situacions excepcionals d'excés de quota. En el cas que l'operador donant modifiqués la data de portabilitat, contactarem amb el Client per informar-l'en.

2.2 L'acceptació d'aquestes condicions per part del Client provocarà l'inici del procés de canvi d'operador. Un cop acceptades aquestes condicions, s'assumeixen les clàusules següents:

  • El Client sol.licita l'alta del servei i comunica el seu desig simultani de causar baixa en l'operador que li proveeix actualment el servei, conservant la seva numeració telefònica mòbil.
  • El Client accepta la possible interrupció del servei en algun moment dins del període entre les 2.00 i les 6.00 hores del dia que apliqui el canvi d'operador, per permetre fer les actuacions necessàries pels operadors.
  • Des del moment en què el Client accepta aquestes condicions, el canvi d'operador haurà de ser tramitat en el termini d'un dia hàbil des de l'entrega, i el canvi d'operador es durà a terme la matinada de l'endemà, sempre que l'abonat no hagi sol.licitat voluntàriament una data posterior per a l'execució de la portabilitat, i sempre que la seva sol.licitud no hagi estat denegada per l'operador actual per complir-se alguna de les causes admeses en les especificacions de la portabilitat vigents.
  • L'operador al qual el Client ha sol.licitat donar-se d'alta haurà d'informar el Client quan la seva sol.licitud hagi estat denegada, i en aquest cas li n'indicarà la causa. Per a les sol.licituds acceptades, el Client podrà sol.licitar gratuïtament al seu futur operador informació sobre la seva sol.licitud i el dia en què es farà el canvi efectiu d'operador. A partir d'aquell moment el Client podrà fer i rebre trucades amb el nou operador i el mateix número telefònic, un cop que insereixi en el terminal mòbil la targeta SIM proporcionada pel nou operador.

2.3 En cas de reclamació, el Client podrà trucar al servei d'atenció al client gratuïtament al 622 des de qualsevol número de YOIGO o al 622 622 622 si truca des d'un altre operador (i en aquest cas el preu de la trucada variarà segons l'operador des d'on es faci la trucada), en el termini d'un mes des del moment en què es tingui coneixement del fet que la motivi. Quan el Client presenti la reclamació, YOIGO està obligat a facilitar-li el número de referència donat a la reclamació de l'usuari. Si en el termini d'un mes l'usuari no hagués rebut cap resposta satisfactòria de YOIGO, podrà dirigir la seva reclamació per les següents vies, d'acord amb la normativa pròpia a cada organisme:

  • Juntes Arbitrals de Consum, directament o a través d'una associació de consumidors.
  • Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació (SETSI) - Telèfon de consulta: 901 33 66 99; pàgina web: http://www.usuariosteleco.es.

2.4 El Client podrà cancel.lar la portabilitat pels mateixos mitjans pels quals la va sol.licitar, dins del termini establert a aquest efecte.