Política de privacidad de datos.

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, YOIGO les informa de que los datos personales proporcionados serán incorporados en ficheros automatizados de datos de carácter personal creados por y bajo la responsabilidad de YOIGO, con la finalidad de tramitar su duda o sugerencia. Asimismo les informamos que pueden ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito al domicilio social de YOIGO, Xfera Móviles, S.A.U. (Ref. DATOS), Avenida de la Vega, 15, 28108 Alcobendas (Madrid) o por correo electrónico a datospersonales@yoigo.com.

X

Tienes que aceptar la
Política de privacidad de datos.

ACEPTARX

EN YOIGO NO OCULTAMOS NADA, NADA. Y MUCHO MENOS NUESTRA INFORMACIÓN LEGAL.

Aquí tienes todas las condiciones de cada servicio para que no tengas ninguna duda de que en Yoigo decimos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad verdadera.

CONDICIONS PARTICULARS DE RECÀRREGA

Aquestes condicions regularan l'operativa i el funcionament del servei de recàrrega Web i Directa de targeta de prepagament de Xfera Móviles, S.A.U. ("YOIGO"), amb targeta de crèdit o dèbit a través dels canals de recàrrega habilitats per YOIGO, en cada moment, segons la informació que s'ofereixi en el seu lloc web, www.yoigo.com (d'ara endavant, els "Canals de Recàrrega YOIGO").

1. Objecte del servei.

1.1. L'objecte del servei és la prestació del servei de recàrrega de targetes de prepagament de YOIGO a través dels Canals de Recàrrega YOIGO (el "Servei"). La utilització del Servei atribueix la condició d´usuari del Servei (d'ara endavant, "Usuari") i expressa la total acceptació de totes aquestes condicions particulars (les "Condicions Particulars"), que estaran permanentment accessibles al lloc web www.yoigo.com.

1.2. YOIGO es reserva el dret de modificar de manera unilateral, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i el contingut del Servei, així com les Condicions Particulars requerides per utilitzar el Servei, que seran aplicables a les contractacions realitzades a partir d'aquest moment.

2. Descripció del servei.

2.1. El Servei permet incrementar el saldo disponible per mitjà de la recàrrega de la targeta de prepagament de YOIGO en qualsevol moment, en tant que el servei prestat amb la targeta de prepagament estigui activat. Per fer-ho, l'Usuari podrà triar qualssevol dels Canals de Recàrrega YOIGO, segons la informació que s'ofereix al seu lloc web, www.yoigo.com.

2.2. En el procés de contractació a través del lloc web www.yoigo.com, l'Usuari que vulgui contractar el Servei haurà d'omplir les dades requerides al formulari de la pàgina de recàrrega. L'enviament del formulari un cop omplert i fet el clic oportú a l'acceptació d'aquestes Condicions finalitzarà el procés de contractació i suposarà la plena acceptació per part de l'Usuari de la proposta de YOIGO i de les condicions aplicables. YOIGO guardarà una còpia per als seus propis arxius en suport electrònic de la contractació esmentada.

2.3. En el procés de contractació telefònica, l'ompliment telefònic dels formularis i de les manifestacions de consentiment requerides a l'Usuari finalitzarà el procés de contractació i suposarà la plena acceptació per part de l'Usuari de la proposta de YOIGO i de les condicions aplicables. A l'efecte de millorar la seguretat del sistema i de conservar evidència de la contractació efectuada, YOIGO podrà gravar les converses telefòniques esmentades, amb el consentiment previ de l'Usuari.

2.4. En tot cas, les trucades als números de telèfon establerts en cada moment per YOIGO per a la contractació de productes i serveis de YOIGO són gratuïtes.

2.5. El Servei té dues modalitats de recàrrega: Recàrrega Web, que no necessita registre de l'Usuari i Recàrrega Directa, en què cal que l'Usuari es registri. Amb Recàrrega Web qualsevol Usuari podrà fer una recàrrega i amb Recàrrega Directa es podrà fer més ràpidament, després que un Usuari s'hagi registrat. Només tindran accés al servei de Recàrrega Directa els clients actius de prepagament de YOIGO.

2.6. L'import de la recàrrega podrà ser com a mínim de cinc (5) euros i per múltiples consecutius de cinc (5) euros fins a un import màxim de cent cinquanta (150) euros (impostos inclosos) per operació.

2.7. YOIGO es reserva el dret de modificació, suspensió temporal o cancel-lació, en qualsevol moment, d'aquest Servei.

2.8. Un cop finalitzat el procés, YOIGO facilitarà a l'Usuari una confirmació de la recàrrega efectuada per mitjà de l'enviament per correu electrònic de la confirmació de la contractació (en el cas que es faci a través del canal Internet també es facilitarà a través de la pantalla). Així mateix, YOIGO enviarà un SMS al número de targeta de prepagament YOIGO per a la qual l'Usuari ha sol-licitat la recàrrega, i li informarà de l'import de la recàrrega.

2.9. En el cas que una transacció falli per algun motiu, YOIGO ho notificarà a l'Usuari. En la mesura que sigui permès per la llei, YOIGO no tindrà cap responsabilitat respecte a l'Usuari per les transaccions fallides.

2.10. A causa de les especials característiques del Servei, no resulta possible corregir els errors que es comenten en el subministrament d'informació durant el procés de contractació, per això, YOIGO no es responsabilitza dels errors comesos per l'Usuari en les dades que ens faciliti per a la realització de la recàrrega, i caldrà que presti especial atenció en l'ompliment dels formularis en què se li sol-liciti el número de telèfon beneficiari de la recàrrega. Si l'Usuari introdueix un número de telèfon que desitja recarregar equivocat, YOIGO es reserva el dret a dur a terme les gestions tècniques necessàries durant les 24 h següents a la sol-licitud de recàrrega per anul-lar el càrrec a la targeta bancària, i es reembossarà únicament l'import íntegre de la recàrrega sol-licitada (no s'admetran reembossaments parcials), sempre que hi hagi saldo suficient a la targeta de prepagament que hagi estat recarregada i l'Usuari s'hagi dirigit amb anterioritat a YOIGO per mitjà del servei d'atenció al client al 622 (trucada gratuïta per a trucades fetes des de la xarxa de YOIGO) o al 622 622 622 (per a trucades fetes des de les xarxes d'altres operadors), indicant la voluntat d'anul-lar la recàrrega realitzada i el número de comanda.

3. Condicions d'ús.

3.1. L'ús del Servei per part de YOIGO té caràcter gratuït per a l'Usuari. No obstant això, s'entendrà sense perjudici del preu que sigui aplicat per l'entitat bancària corresponent a l'Usuari per l'ús de les targetes de crèdit o dèbit.

3.2. L'Usuari es compromet a utilitzar el Servei de forma correcta i diligent i de conformitat amb la llei, amb aquestes Condicions Particulars, amb la moral i amb els bons costums generalment acceptats i l'orde públic. L'Usuari es compromet a abstenir-se d´utilitzar el Servei amb fins o efectes il-lícits, lesius dels drets i interessos de tercers, prohibits o que d'una manera o altra puguin danyar el Servei o impedir la normal utilització o gaudi del Servei esmentat, els equips informàtics, el software, els documents, arxius, i qualsevol classe de continguts emmagatzemats als equips informàtics de YOIGO o de tercers. YOIGO es reserva la facultat d'adoptar les mesures que cregui oportunes en el cas que hi hagi indicis d'un ús fraudulent del Servei.

3.3. L'Usuari respondrà dels danys i dels perjudicis de tota naturalesa que YOIGO pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualssevol de les obligacions a què queda sotmès per virtut d'aquestes Condicions o de la llei en relació amb la utilització del Servei.

4. Forma de pagament.

4.1. La forma de recàrrega serà per mitjà de targeta de crèdit o dèbit o la que l'Usuari triï entre les formes de pagament permeses per YOIGO per a aquest Servei. La targeta amb què es faci el pagament haurà de ser titularitat de l'Usuari. YOIGO es reserva el dret a rebutjar aquelles recàrregues que no superin els controls de seguretat establerts en els sistemes de l'entitat bancària que gestiona el servei de pagament.

4.2. El servei de pagament amb targeta de crèdit està gestionat per un comerciant titular autoritzat per una entitat de crèdit.

4.3. YOIGO exclou tota responsabilitat en relació amb la confidencialitat i seguretat de la informació i les dades proporcionades per l'usuari en ocasió del pagament per mitjà de targeta de crèdit o dèbit, en la mesura que el tractament d'aquesta informació i d'aquestes dades no es trobi exclusivament sota el control de YOIGO.

5. Disponibilitat del servei.

5.1. YOIGO no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Servei, ni la seva idoneïtat per a qualsevol fi o utilitat per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva infal-libilitat.

5.2. Fins al màxim permès per la normativa aplicable, YOIGO exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Servei, a la falta d'idoneïtat per a un determinat fi o utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al Servei i a les fallades del Servei.

6. Dades personals.

6.1. A l'efecte del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, YOIGO informa l'Usuari que les dades personals aportades en aquestes Condicions, junt amb aquelles a les quals YOIGO tingui accés en el desenvolupament de la relació, seran incorporades en fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per YOIGO i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de dur a terme el manteniment i la gestió de la relació amb l'Usuari, i a més, si és Usuari de Recàrrega Directa fer accions comercials i de promoció publicitària. El Client pot exercitar en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel-lació i oposició previstos a la legislació vigent, dirigint-se per escrit a Xfera Móviles, S.A.U. (Ref. DATOS), Avenida de la Vega, 15, 28108, Alcobendas (Madrid).

6.2. YOIGO té l'obligació de secret de les dades personals de l'Usuari i el deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, tot això d´acord amb les obligacions que estableix la legislació vigent. A fi que YOIGO pugui complir amb les seves obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l'Usuari es compromet a comunicar a YOIGO en un termini raonable qualsevol canvi en les dades facilitades a YOIGO durant la vigència de la relació contractual.

6.3. Un cop finalitzat el procés de contractació mitjançant la complementació dels formularis necessaris i l'acceptació de les condicions aplicables al producte i/o servei contractat, YOIGO procedirà a l'enviament de la comanda a l'adreça indicada per l'Usuari, la qual haurà d'estar dintre del territori espanyol. Aquesta comanda serà gestionada per la companyia logística Dextra Móviles S.A.U. (l'"Operador Logístic"), amb CIF A81971699 amb domicili al carrer Garzas n. 1, Pinto (Madrid) i lliurada a través d'un servei de missatgeria.

6.4. YOIGO podrà comprovar la solvència de l'Usuari, per si mateix o per qui actuï pel seu compte i interès, per mitjà de l'accés a fitxers comuns sobre solvència patrimonial i crèdit els responsables dels quals prestin aquests serveis d´acord amb la legalitat vigent, així com verificar l'exactitud de les dades aportades pel Client. El Client autoritza el tractament i el manteniment de les dades sobre solvència financera amb fins estadístics i d'avaluació de la solvència esmentada, que es cancel-laran en cas que no se celebri el contracte.

6.5. L'Usuari manifesta que totes les dades proporcionades a YOIGO en el procediment són correctes i autoritza a YOIGO a verificar-ne la correcció.

6.6. El fet que no s´ompli alguna dada en el formulari o que es faci de manera incorrecta impedirà la tramitació de la comanda.

7. Atenció al client.

7.1. L'Usuari podrà rebre informació sobre el Servei, i sobre qualsevol incidència que l´afecti a través del Servei d'Atenció al Client disponible al número de telèfon 622 (per a trucades fetes des de la xarxa de YOIGO) o 622 622 622 (per a trucades fetes des de les xarxes d'altres operadors) i a la pàgina web www.yoigo.com. També podrà dirigir-se per correu a l'adreça següent: Xfera Móviles, S.A.U., Departamento de Atención al Cliente, Avenida de la Vega, 15, 28108 Alcobendas (Madrid) o per correu electrònic a clientes@yoigo.com.

8. Legislació aplicable.

8.1. La relació entre YOIGO i l'Usuari es regirà, a tots els efectes, per la legislació espanyola.