Política de privacidad de datos.

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, YOIGO les informa de que los datos personales proporcionados serán incorporados en ficheros automatizados de datos de carácter personal creados por y bajo la responsabilidad de YOIGO, con la finalidad de tramitar su duda o sugerencia. Asimismo les informamos que pueden ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito al domicilio social de YOIGO, Xfera Móviles, S.A.U. (Ref. DATOS), Avenida de la Vega, 15, 28108 Alcobendas (Madrid) o por correo electrónico a datospersonales@yoigo.com.

X

Tienes que aceptar la
Política de privacidad de datos.

ACEPTARX

EN YOIGO NO OCULTAMOS NADA, NADA. Y MUCHO MENOS NUESTRA INFORMACIÓN LEGAL.

Aquí tienes todas las condiciones de cada servicio para que no tengas ninguna duda de que en Yoigo decimos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad verdadera.

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB D'XFERA MÓVILES, S.A.U.

1. Objecte.

Aquestes Condicions Generals regulen l'accés i l'ús del lloc web propietat d'Xfera Móviles, S.A.U., societat espanyola amb domicili a l'avinguda de la Vega, 15, 28108 - Alcobendas (Madrid) amb CIF A-82528548, inscrita al Registre Mercantil de Madrid al tom 14.805, foli 140, secció 8a, full M-246116, inscripció 1a ("XFERA").

2. El lloc web.

A través de l'adreça IP www.yoigo.com (el "Lloc Web"), XFERA posa a disposició dels usuaris un conjunt de continguts i informacions de diversa índole, així com la possibilitat de contractar serveis de telecomunicacions i d'altres de valor afegit, i adquirir béns relacionats amb aquests serveis.

3. Condició d'usuari.

Tota persona que accedeixi al Lloc Web haurà de llegir les Condicions Generals vigents en el moment de l'accés, i s'haurà d'abstenir d'utilitzar el Lloc Web en cas que no estigui plenament conforme amb aquestes Condicions Generals. La mera utilització del Lloc Web atribueix la condició d'usuari ("Usuari") i suposa sense reserves la plena acceptació d'aquestes Condicions Generals i adhesió a aquestes.

No podran ser Usuaris del Lloc Web els menors d'edat que no comptin amb el corresponent permís dels seus pares o dels qui tinguin encomanada la seva representació legal. XFERA assumeix que des del moment que un menor d'edat accedeix al Lloc Web compta amb el preceptiu permís dels seus pares o representants legals, que hauran de conèixer i acceptar les Condicions Generals vigents en el moment en què el menor a càrrec seu accedeixi al Lloc Web.

4. Serveis disponibles a través del lloc web.

Els serveis la contractació dels quals pot realitzar l'Usuari a través del Lloc Web, com ara serveis de telefonia mòbil, serveis de telecomunicacions de valor afegit, serveis de comerç electrònic, venda a distància o qualssevol altres (els "Serveis") podran estar regulats per condicions particulars que, en cas de conflicte, prevaldran sobre aquestes Condicions Generals.

Sempre que algun dels Serveis estigui subjecte a condicions particulars, l'Usuari en serà degudament informat a través del Lloc Web a fi que en pugui conèixer el contingut abans de manifestar, si és el cas, la seva voluntat de contractar aquest Servei concret.

5. Modificació de les condicions generals.

XFERA es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del Lloc Web, així com aquestes Condicions Generals. En conseqüència, cada vegada que accedeixi al Lloc Web, l'Usuari haurà de consultar i acceptar l'última versió disponible d'aquestes Condicions Generals abans de continuar utilitzant el Lloc Web.

6. Ús del lloc web.

Sense perjudici dels costos d'accés i de connexió a Internet, així com dels que es derivin de l'adquisició de llicències d'ús d'aplicacions informàtiques necessàries per utilitzar el Lloc Web, tots els quals seran íntegrament assumits per l'Usuari, l'ús del Lloc Web tindrà caràcter gratuït.

No obstant això, la contractació per l'Usuari dels Serveis disponibles a través del Lloc Web es regirà pel que estableixen les seves respectives condicions particulars, tant econòmiques com de qualsevol altre tipus. Aquests Serveis podran tenir caràcter remunerat.

L'Usuari és conscient i accepta de manera voluntària i expressa que l'ús del Lloc Web es duu a terme en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat. En la utilització del Lloc Web, l'Usuari es compromet a no falsejar la seva identitat, a utilitzar el Lloc Web exclusivament per a fins particulars i no com a part d'una activitat empresarial, a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets d'XFERA o de tercers ni que sigui contrària a la Llei, la moral o l'ordre públic o pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o impedir, de qualsevol manera, la normal utilització del Lloc Web.

XFERA adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l'existència de virus. No obstant això, l'Usuari és conscient i accepta que les mesures de seguretat disponibles per als sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, XFERA no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l'Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquells.

7. Continguts del lloc web.

Els continguts disponibles a través del Lloc Web són posats a disposició de l'Usuari per XFERA a partir d'informacions generades per la mateixa XFERA o procedents de tercers. XFERA procura que tals continguts siguin de la major qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però no garanteix la utilitat, idoneïtat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels Continguts. En conseqüència, XFERA no assumeix cap responsabilitat davant de l'Usuari derivada de l'existència d'informacions errònies, inexactes, no exhaustives, impertinents o no actualitzades al Lloc Web.

8. Drets de propietat intel·lectual i industrial.

El Lloc Web i els diversos elements que l'integren, com ara bases de dades, aplicacions informàtiques, signes distintius, logotips, fotografies, disseny gràfic o qualssevol altres, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals XFERA n'és titular exclusiu o cessionari amb l'abast requerit. Aquestes Condicions Generals no impliquen cessió ni transmissió a favor de l'Usuari de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Lloc Web ni sobre qualsevol dels seus elements integrants. Queden expressament prohibits a l'Usuari els actes de reproducció, distribució, transformació, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o l'explotació per qualsevol mitjà o procediment del Lloc Web o dels seus elements integrants, excepte en els casos en què estigui legalment permès o hi hagi autorització expressa i per escrit d'XFERA.

L'Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts disponibles a través del Lloc Web per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L'Usuari s'haurà d'abstenir d'eludir o tractar d'eludir qualssevol mesures tecnològiques adoptades per XFERA per restringir actes que no comptin amb l'autorització d'XFERA o de tercers titulars de drets sobre obres o prestacions protegides accessibles a través del Lloc Web. L'Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc Web, ja siguin de titularitat d'XFERA o de tercers.

9. Procediment de notificació de continguts il·licits o enfractors.

En el cas que un Usuari consideri que qualsevol dels continguts o informacions disponibles a través del Lloc Web infringeix els seus drets o resulta, per qualsevol motiu, il·lícit, podrà posar-ho en coneixement d'XFERA mitjançant una carta dirigida al domicili social d'XFERA, incloent-hi la referència "Contenidos ilícitos". En la seva comunicació, l'Usuari haurà d'identificar els punts següents:

  • El seu nom, dades de contacte i número de DNI o document equivalent.
  • El contingut o continguts del Lloc Web que consideri il·lícits o lesius dels seus drets.
  • El motiu pel qual considera que el contingut o continguts denunciats resulten il·lícits o lesionen els seus drets.
  • El dret que considera lesionat o la norma presumptament infringida per XFERA, indicant, si és el cas, l'obra, prestació protegida, invenció o signe distintiu del qual sigui titular.
  • Una declaració signada mitjançant la qual es faci responsable de la veracitat d'allò que s'ha manifestat a XFERA en la seva comunicació.

10. Hiperenllaços i llocs enllaçats.

a) Hiperenllaços

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el Lloc Web ("Hiperenllaç") hauran de complir els termes que s'estableixen a continuació. L'establiment d'un Hiperenllaç sota termes diferents dels que es recullen a continuació requerirà la prèvia acceptació per escrit d'XFERA:

1. L'Hiperenllaç permetrà únicament el redireccionament al Lloc Web, però no podrà suposar la reproducció total o parcial del contingut del Lloc Web.

2. L'Usuari no podrà reproduir ni imitar a la seva pàgina web la totalitat o part del Lloc Web, en particular no podrà reproduir ni imitar la forma de presentació o disposició dels continguts ("look and feel") del Lloc Web de tal manera que es pugui generar un risc d'associació entre el Lloc Web i la pàgina web de l'Usuari.

3. L'Usuari no utilitzarà marcs ("Frames") o enllaços acoblats ("Inline Links") al Lloc Web ni crearà un entorn o barra de navegació sobre els continguts del Lloc Web.

4. L'Usuari no farà manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigrants sobre el Lloc Web, sobre XFERA o sobre els seus administradors, empleats, productes o serveis.

5. L'Usuari no declararà ni suggerirà l'existència d'una relació de col·laboració o associació empresarial amb XFERA, i s'abstindrà de presentar els continguts oferts a través de la pàgina web en què estableixi l'Hiperenllaç com a continguts aprovats o supervisats per XFERA.

6. La pàgina web en què s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà cap signe distintiu, incloses denominacions, logotips o eslògans, que identifiquin a XFERA, excepte aquelles denominacions que formin part del mateix enllaç.

7. La pàgina web en què s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

En tot cas, XFERA es reserva el dret de prohibir o inutilitzar, de manera discrecional, en qualsevol moment, qualsevol Hiperenllaç al Lloc Web. L'Usuari estarà obligat a modificar o retirar immediatament de la seva pàgina web qualsevol Hiperenllaç, contingut o signe distintiu propietat d'XFERA quan així li ho requereixi XFERA.

b) Llocs Enllaçats

El Lloc Web posa a disposició de l'Usuari, únicament per a l'accés a la informació, continguts i serveis disponibles a Internet, hiperenllaços o dispositius tècnics d'enllaç (per exemple, links o botons), que permetin a l'Usuari l'accés a llocs o portals d'Internet pertanyents a o gestionats per tercers (els "Llocs Enllaçats").

XFERA no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles als Llocs Enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis disponibles a través d'aquests, per la qual cosa és responsabilitat de l'Usuari de manera exclusiva la navegació a través dels Llocs Enllaçats.

11. Tractament de dades de caràcter personal.

Pel mer fet de visitar el Lloc Web no queda registrat de forma automàtica cap dada de caràcter personal que identifiqui un Usuari. No obstant això, existeix una determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb un Usuari concret que es recull i queda gravada als servidors d'XFERA amb l'únic objectiu de facilitar la navegació de l'Usuari i millorar la gestió del Lloc Web. Aquesta informació queda recollida a través d'arxius comunament denominats cookiesK, o galetes, que permeten deixar constància de dades com ara el tipus de navegador d'Internet de l'Usuari, el seu sistema operatiu, l'adreça IP des de la qual accedeix al Lloc Web o les seves preferències quant a la disposició dels continguts a la pàgina web.

En tot cas, l'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè aquest l'avisi de la recepció de galetes, així com per impedir-ne la instal·lació al disc dur del seu ordinador. En modificar la configuració del seu navegador, l'Usuari pot acceptar o rebutjar totes les galetes i demanar que se li notifiqui amb caràcter previ a la instal·lació de cada una d'elles.

Sense perjudici del que s'ha dit anteriorment, per contractar determinats Serveis disponibles a través del Lloc Web, XFERA podrà requerir a l'Usuari que li faciliti certes dades de caràcter personal. En aquests casos, XFERA proporcionarà a l'Usuari la informació necessària perquè, amb caràcter previ, pugui prestar el seu consentiment perquè XFERA procedeixi al tractament de les seves dades de caràcter personal d'acord amb les finalitats desitjades i les incorpori als corresponents fitxers titularitat d'XFERA.

La política d'XFERA en matèria de tractament de les dades de caràcter personal dels Usuaris es basa en la protecció de la confidencialitat i en el respecte a la voluntat dels Usuaris. En conseqüència, XFERA únicament tracta les dades personals que els Usuaris li facilitin i aquest tractament només persegueix la finalitat de gestionar la seva relació contractual amb els Usuaris, així com aquelles altres finalitats que cada Usuari, segons les seves preferències, hagi consentit en el moment de facilitar les seves dades a XFERA. En compliment de les seves obligacions legals, XFERA garanteix als Usuaris que adoptarà les mesures necessàries per assegurar la confidencialitat i el bon ús de les seves dades personals, així com la possibilitat que els Usuaris exercitin en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació de valoracions i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes establerts a la legislació vigent. Per a l'exercici dels seus drets, els Usuaris podran dirigir-se per escrit a XFERA per carta a l'adreça següent: Xfera Móviles, S.A.U. (Ref. Datos Personales), avenida de la Vega, 15, 28108 Alcobendas (Madrid), o per correu electrònic a: datospersonales@yoigo.com.

12. Llei aplicable i jurisdicció.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei espanyola.