Política de privacidad de datos.

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, YOIGO les informa de que los datos personales proporcionados serán incorporados en ficheros automatizados de datos de carácter personal creados por y bajo la responsabilidad de YOIGO, con la finalidad de tramitar su duda o sugerencia. Asimismo les informamos que pueden ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito al domicilio social de YOIGO, Xfera Móviles, S.A.U. (Ref. DATOS), Avenida de Bruselas, 38, 28108 Alcobendas (Madrid) o por correo electrónico a datospersonales@yoigo.com.

X

Tienes que aceptar la
Política de privacidad de datos.

ACEPTARX

EN YOIGO NO OCULTAMOS NADA, NADA. Y MUCHO MENOS NUESTRA INFORMACIÓN LEGAL.

Aquí tienes todas las condiciones de cada servicio para que no tengas ninguna duda de que en Yoigo decimos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad verdadera.

CONDICIONS GENERALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI TELEFÒNIC MÒBIL DE TARGETA.

1. OBJECTE.

1.1 Mitjançant aquest contracte de durada indefinida, XFERA MÓVILES, S.A.U. (YOIGO), CIF A-82528548 i domicili a Alcobendas (Madrid), Avenida de Bruselas, 38, 28108, prestarà al Client el servei telefònic mòbil disponible al públic en la modalitat de prepagament i, si escau, els serveis de comunicació electròniques i valor afegit que siguin sol·licitats pel Client (el Servei).

1.2 El Client només podrà utilitzar el Servei en qualitat d’usuari final, per la qual cosa no està autoritzat a revendre el tràfic telefònic ni a comercialitzar o cedir el Servei.

1.3 Els terminals telefònics que, si és el cas, es comercialitzin juntament amb el Servei podran anar proveïts del mecanisme SIM-LOCK de manera que només són utilitzables amb el Servei prestat per YOIGO. El Client podrà sol·licitar el desbloqueig d’aquest mecanisme segons el que estableix el procediment que YOIGO té establert a aquest efecte.

2. ENTREGA DE TARGETA I ACTIVACIÓ DEL SERVEI.

2.1 Per a la prestació del Servei, YOIGO entregarà al Client, junt amb la informació completa de la tarifa contractada, un Manual d’Usuari i una targeta SIM (la Targeta SIM) que el Client haurà d’inserir en un terminal telefònic compatible.

2.2 El Client podrà utilitzar la Targeta SIM exclusivament per accedir al Servei i només durant el període en què el Servei romangui actiu, d’acord amb el que preveu aquest contracte. Així mateix, el Client entregarà la Targeta SIM a YOIGO en el cas que YOIGO li comuniqui la necessitat o conveniència de substituir-la per raons tècniques o per millorar la prestació del Servei.

2.3 El Servei quedarà activat de manera automàtica en el moment de l’entrega de la Targeta SIM.

3. PREU.

S’aplicaran al tràfic de veu i dades cursat pel Client les tarifes vigents en cada moment per a la modalitat contractada. El Client ha estat convenientment informat de les tarifes que se li aplicaran i de les regles aplicables a aquestes i se li ha lliurat un document explicatiu de la tarifa contractada. Totes elles es podran consultar al lloc web de YOIGO, www.yoigo.com, i a través del número d’atenció telefònica 622 (des de la xarxa de YOIGO) o 622 622 622 (des de les xarxes d’altres operadors).

4. COMPTE, SALDO DISPONIBLE I RECÀRREGA.

4.1 El Client tindrà associat al seu número d’abonat un compte en què quedarà registrat el seu saldo disponible en cada moment per a la utilització del Servei (el Compte). El Client serà informat del saldo disponible del seu Compte després de cada trucada que faci. Addicionalment, a l’apartat Mi Yoigo a www.yoigo.com o a l’aplicació Mi Yoigo es recull informació actualitzada sobre les diferents possibilitats de consulta del saldo disponible.

4.2 Per a la realització de trucades, l’enviament de missatges o qualsevol altre ús del Servei que impliqui la generació de tràfic de veu o de dades per iniciativa del Client, serà requisit indispensable que aquest disposi al seu Compte del saldo que sigui necessari per cursar el tràfic sol·licitat, d’acord amb les tarifes aplicables. Tanmateix, l’absència de saldo al Compte no impedirà en cap cas la realització de trucades al número d’emergència 112 ni, excepte els casos previstos a la clàusula 7, la recepció de missatges i trucades que no suposin cap càrrec per al Client.

4.3 El Client podrà incrementar el saldo disponible al seu Compte mitjançant la recàrrega de la seva Targeta SIM en qualsevol moment, sempre que el Servei romangui activat. Per fer-ho, el Client podrà triar qualsevol dels mitjans de recàrrega habilitats per YOIGO, segons la informació que s’ofereix al seu lloc web, www.yoigo.com (caixers automàtics, distribuïdors autoritzats, gasolineres, el mateix lloc web de YOIGO, etc.).

4.4 L’import de cada recàrrega efectuada pel Client serà com a mínim de 5 € i com a màxim de 150 € (impostos inclosos).

4.5 Tindran caràcter gratuït les trucades fetes als números curts assignats a la prestació de serveis d’atenció de trucades d’emergència. En compliment de la legislació vigent, YOIGO posarà a disposició de les autoritats prestadores dels serveis esmentats, informació sobre la ubicació de procedència de cada trucada dirigida als números assignats a la prestació de serveis d’emergència.

4.6 Si quan s’extingeixi el contracte resultés un saldo a favor del Client, aquest en podrà sol·licitar la devolució a YOIGO dirigint-se al Servei d’Atenció al Client.

5. PAGAMENT.

5.1 El Client procedirà al pagament del Servei amb caràcter previ al consum, mitjançant la recàrrega de la seva Targeta SIM. A mesura que es produeixi un ús del Servei per part del Client, els càrrecs en què incorri, d’acord amb les tarifes aplicables, seran descomptats de manera automàtica del seu saldo disponible. El Client podrà accedir gratuïtament al detall de les comunicacions realitzades en un determinat mes, a través de l’apartat Mi Yoigo a www.yoigo.com o a l’aplicació Mi Yoigo. El Client també podrà sol·licitar aquesta informació a través del Servei d’Atenció al Client de YOIGO (622), i en aquest cas es meritarà a favor de YOIGO la quantitat de 5 € (impostos indirectes exclosos) per cada sol·licitud realitzada. Aquest import serà carregat al Compte del Client.

5.2 El saldo disponible al Compte no serà mai inferior a 0 €. En conseqüència, quan el Client hagi iniciat una trucada o transmissió de dades des del seu terminal telefònic i el seu saldo disponible s’esgoti mentre s’estigui cursant, s’interromprà immediatament aquesta trucada o transmissió de dades. Així mateix, quan el Client intenti iniciar una trucada o transmissió de dades des del seu terminal telefònic i no disposi de saldo suficient per fer-ho, d’acord amb les tarifes aplicables, no serà possible cursar el tràfic sol·licitat.

6. CONSUM MÍNIM OBLIGATORI. (1)

(1) - En modalitat prepagament Yoigo no comercialitza cap tarifa amb consum mínim obligatori des del 7 de novembre de 2013.

6.1 Mentre el Servei romangui activat, el Client haurà de fer un consum mínim mensual no inferior al Consum Mínim Obligatori que, si és el cas, es detalli a la tarifa aplicable. En el cas que el consum efectuat pel Client durant 1 mes natural sigui inferior al Consum Mínim Obligatori, YOIGO detraurà del seu Compte la diferència entre el consum efectivament realitzat i l’import del Consum Mínim Obligatori. Així mateix, l’import íntegre del Consum Mínim Obligatori es carregarà al Compte del Client en el casque aquest no hagi efectuat cap consum durant un mes natural. Computaran com a consum mínim les quotes i els conceptes que s’especifiquin a les condicions de la tarifa contractada.

6.2 El càrrec en concepte de Consum Mínim Obligatori s’efectuarà a mes vençut, el primer dia hàbil de cada mes. Si, en el moment de fer-se el càrrec, el saldo disponible del Client no és suficient per cobrir l’import del Consum Mínim Obligatori, YOIGO detraurà del seu Compte únicament el saldo que estigui disponible.

6.3 El Consum Mínim corresponent al mes en què es produeixi l’activació del Servei es calcularà en proporció al nombre de dies en què el Servei hagi estat activat durant aquell mes.

7. DESACTIVACIÓ PROVISIONAL I DEFINITIVA DEL SERVEI.

7.1 Si el Compte del Client presentés un saldo de 0 € durant un període de 6 mesos consecutius, YOIGO podrà desactivar de manera definitiva el Servei. YOIGO també podrà desactivar definitivament el Servei si no es fa una recàrrega durant un període continuat de 9 mesos.

7.2 A sol·licitud del Client, a través del Servei d’Atenció al Client, YOIGO podrà desactivar provisionalment el Servei en cas de sostracció o pèrdua del terminal telefònic que incorpori la Targeta SIM o de la mateixa Targeta SIM.

7.3 YOIGO podrà, així mateix, desactivar de manera provisional o definitiva el Servei, a la seva elecció, davant la comissió d’un frau, la concurrència d’indicis racionals de comissió d’un frau o com a conseqüència de la realització de qualsevol ús il·lícit del Servei.

7.4 En cas de desactivació definitiva del Servei per qualsevol de les causes previstes en aquesta Clàusula, el contracte quedarà automàticament resolt.

8. ATENCIÓ AL CLIENT.

8.1 El Client podrà rebre informació sobre el Servei, i sobre qualsevol incidència que l’afecti a través del Servei d’Atenció al Client disponible al número de telèfon 622 (des de la xarxa de YOIGO) o 622 622 622 (des de les xarxes d’altres operadors) i a la pàgina web www.yoigo.com. També podrà dirigir-se per correu a l’adreça següent: Xfera Móviles, S.A.U., Departamento de Atención al Cliente, Avenida de Bruselas, 38, 28108 Alcobendas (Madrid) o per correu electrònic a clientes@yoigo.com.

8.2 Per presentar reclamacions en relació amb la prestació del Servei, el Client haurà de dirigir-se a YOIGO, per qualsevol dels mitjans previstos al paràgraf anterior, en el termini d’1 mes a comptar des del moment en què tingui coneixement del fet que motivi la seva reclamació. A la recepció de la reclamació, YOIGO en facilitarà al Client el número de referència corresponent i, si així ho sol·licita, un document que acrediti la presentació i el contingut de la reclamació.

8.3 Un cop formulada la reclamació, si el Client no hagués obtingut cap resposta satisfactòria de YOIGO en el termini d’1 mes, podrà dirigir la seva reclamació davant la junta arbitral que correspongui o davant la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, en els termes que preveu la normativa d’aplicació. Tot això s’entendrà sense perjudici del dret del Client d’acudir a la via judicial.

9. DRET DE DESCONNEXIÓ.

9.1 El Client podrà sol·licitar a YOIGO, a través del Servei d’Atenció al Client, la desconnexió dels serveis de trucades internacionals i serveis de tarifació addicional.

9.2 Es procedirà a la desconnexió en els 10 dies següents al de la sol·licitud del Client. En el cas que, per causes no imputables al Client, la desconnexió no es produeixi transcorreguts 10 dies des de la seva sol·licitud, seran de càrrec de YOIGO els costos derivats del servei la desconnexió del qual es va sol·licitar.

10. INTERRUPCIÓ TEMPORAL DEL SERVEI.

10.1 YOIGO prestarà el Servei amb sotmetiment a les obligacions que en matèria de qualitat estableixin les normes vigents. En garantia del manteniment del Servei, YOIGO posa a disposició del Client el número de telèfon 622 i l’adreça de correu electrònic clientes@yoigo.com per a l’atenció de consultes i incidències.

10.2 En el cas que es produeixi una interrupció temporal del Servei, el Client tindrà dret a una indemnització automàtica, en forma d’abonament al seu Compte, la quantia de la qual serà igual a la mitjana de l’import facturat per tots els serveis interromputs durant els 3 mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel temps que hagi durat la interrupció. No hi haurà lloc a indemnització si l’import resultant d’aplicar la regla de càlcul anterior és inferior a 1 €.

10.3 En casos d’interrupció temporal del Servei per causa de força major YOIGO compensarà automàticament el Client amb una minoració de la quota mensual proporcional al temps que hagués durat la interrupció.

10.4 Si es produeix una interrupció del servei d’Internet mòbil, YOIGO compensarà el Client amb la devolució de l’import de la quota mensual d’aquest servei, prorratejada pel temps que hagués durat la interrupció. Si la interrupció és superior a 6 hores en horari de 8 a 22, la indemnització s’abonarà automàticament.

10.5 Addicionalment, YOIGO es compromet que, excepte en supòsits de força major, les interrupcions en la prestació del servei no superin les 8 hores durant cada mes natural. Si la interrupció excedeix de 8 hores, es doblarà la indemnització prevista a l’apartat 10.2 anterior. A aquests efectes, dins del mes següent a la data de restabliment del servei, el Client haurà de dirigir la seva sol·licitud d’indemnització al Servei d’Atenció al Client de YOIGO. Si hi ha lloc a la indemnització, YOIGO procedirà al pagament d’aquesta mitjançant un abonament al seu Compte.

10.6 No hi haurà lloc a cap indemnització per la interrupció del servei deguda a l’incompliment greu del contracte per part del Client, o a danys en la xarxa a causa de la connexió pel Client de terminals la conformitat dels quals no hagi estat avaluada d’acord amb la normativa vigent.

11. QUALITAT DEL SERVEI.

11.1 La velocitat màxima dels serveis d’accés a Internet dependrà del volum de megues associat a la tarifa contractada. La velocitat màxima descendirà quan el client arribi al volum de megues definit a la seva tarifa durant el cicle de facturació. Quan comenci el següent cicle de facturació, es restablirà la velocitat al seu màxim. Així mateix la velocitat dependrà de la capacitat del telèfon mòbil utilitzat i de la cobertura disponible.
Quan comenci el següent cicle de facturació, es restablirà la velocitat al seu màxim. Així mateix, la velocitat dependrà de la capacitat del telèfon mòbil utilitzat i de la cobertura disponible.
El Client tindrà disponible, en tot moment, a la pàgina web www.yoigo.com, informació precisa sobre la velocitat màxima i anunciada estimades descendent i ascendent.

11.2 La qualitat del Servei pot veure’s afectada per l’execució dels procediments que YOIGO té disposats per mesurar i gestionar el tràfic a fi d’evitar esgotar o saturar l’enllaç de la xarxa.

11.3 YOIGO podrà implementar mesures de control sobre els volums de tràfic realitzats pels seus Clients amb la finalitat de gestionar i dimensionar la seva xarxa, així com per vetllar per la seguretat i la qualitat del Servei contractat.

En cas d’incidents de seguretat, integritat de la xarxa o amenaces o vulnerabilitat d’aquesta, YOIGO adoptarà les mesures adequades en funció del fet succeït a fi de solucionar els incidents tan ràpidament com sigui possible i restablir la seguretat.

12. PROTECCIÓN DE DATOS.

YOIGO compleix amb el tractament de les dades de caràcter personal dels seus clients amb la legislació vigent a Espanya i a la Unió Europea. Per fer-ho, adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposades.

A continuació, en compliment del que disposa la normativa de protecció de dades, se li informa sobre els termes i condicions del tractament de dades efectuat per YOIGO.

12.1 Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable serà la societat Xfera Móviles, SAU, amb NIF A-82528548 i adreça social situada a l’avinguda de Bruselas, 38, 28108 Alcobendas (Madrid), Espanya. Aquesta societat ofereix serveis de telecomunicacions a través de diferents marques com MÁSMÓVIL, YOIGO, LlamaYa i HappyMóvil. Al nostre web se li informarà sobre el nostre delegat de protecció de dades (DPD o DPO) i dels mitjans a través dels quals s’hi pot comunicar.

12.2 Amb quina finalitat tractem les seves dades i sota quina legitimació?

El tractament de les seves dades té les finalitats següents:

Finalitat 1: Prestació del servei de telecomunicacions.

Dins d’aquesta finalitat s’hi engloben diferents activitats que resultin necessàries i inherents a la prestació del servei de telecomunicacions com:

 • La gestió dels processos de portabilitat tant en els casos en què YOIGO intervingui com a operador donant com en els altres en què ho faci com a operador receptor.
 • La conducció de la comunicació a través d’una xarxa de comunicacions electròniques, l’establiment i l’encaminament de la trucada (incloent-hi la interconnexió);
 • La provisió del servei d’accés a Internet, si forma part dels serveis contractats.
 • El registre de les dades de tràfic i interconnexió i l’ús que se’n fa amb l’objectiu de poder procedir a la facturació o al descompte dins del saldo disponible per a les targetes prepagament; així com la reclamació extrajudicial i judicial en cas d’impagament.

Finalitat 2: Enviament de publicitat sobre noves tarifes, promocions i millores de YOIGO o de la resta de marques de XFERA MÓVILES aplicables al servei contractat o que siguin similars.

Dins d’aquesta finalitat s’hi engloba l’ús de les seves dades personals per enviar-li comunicacions relacionades amb la prestació, la millora i l’actualització de serveis, així com informació publicitària sobre promocions aplicables al seu servei, noves tarifes o altres serveis –incloent-hi serveis de valor afegit– que puguin ser del seu interès. Aquesta informació publicitària es trametrà per qualsevol canal (missatges de text, correus electrònics, trucades telefòniques, correu postal...) i podrà ser genèrica o personalitzada, de manera que, en aquest últim cas, es basarà en el tractament previ de les seves dades amb l’objectiu de poder fer l’anàlisi de rendiment i carterització, determinar-ne els gustos, les preferències i les necessitats i, d’acord amb aquest objectiu, identificar les ofertes que puguin resultar més interessants.

En qualsevol moment es permetrà al client oposar-se a l’enviament de noves comunicacions comercials. Podrà fer ús d’aquest dret per correu postal a l’adreça esmentada anteriorment, per correu electrònic a l’adreça datospersonales@yoigo.com o a través del nostre servei d’atenció al client.

Finalitat 3: Desenvolupament d’accions comercials sobre productes i serveis oferts per altres empreses del Grup MÁSMÓVIL.

En cas que en doni el consentiment, YOIGO podrà desenvolupar accions comercials amb l’objectiu de fer-li arribar, per qualsevol canal, ofertes i promocions sobre altres productes i serveis d’empreses del Grup MÁSMÓVIL.
Pot consultar el llistat d’aquestes empreses a través del nostre web corporatiu.

Finalitat 4: Desenvolupament d’accions comercials sobre productes i serveis oferts per terceres empreses pertanyents a sectors d’oci, cultura, assegurances, serveis financers o assistència de la llar.

En cas que en doni el consentiment, YOIGO podrà desenvolupar accions comercials amb l’objectiu de fer-li arribar, per qualsevol canal, ofertes i promocions de terceres empreses dels sectors d’oci, cultura, assegurances, serveis financers i d’assistència de la llar.

Finalitat 5: Analitzar les dades de tràfic, facturació, navegació i geolocalització del client per desenvolupar accions comercials.

En cas que en doni el consentiment, YOIGO podrà analitzar les dades de tràfic, facturació, navegació i geolocalització del client per obtenir més informació sobre els seus gustos, hàbits de consum i necessitats (per exemple, conèixer l’abast i la distribució del seu consum de dades i de minuts) per desenvolupar accions comercials sobre productes i serveis de YOIGO, d’empreses del grup i d’altres terceres empreses pertanyents als sectors esmentats.

Finalitat 6: Finalitat 6: Cessió de les seves dades a empreses del Grup.

En cas que en doni el consentiment, YOIGO cedirà les seves dades a la resta d’empreses del Grup amb l’objectiu de: 1. Poder compartir informació i, a través de l’estudi de la informació agregada, fer estudis estadístics que permetin fer accions comercials de més valor per a totes dues parts (per exemple, identificar la propensió d’un client a contractar una tarifa de dades major o menor en virtut de com han actuat altres clients d’un perfil similar amb anterioritat); 2. Que la resta d’empreses del Grup es puguin posar en contacte directe amb vostè, a través de qualsevol canal de comunicació, per desenvolupar accions comercials sobre els seus productes o serveis.

Finalitat 7: Enriquir la seva anàlisi del rendiment partint de la informació que ens proporcionen altres tercers.

En cas que en doni el consentiment, YOIGO obtindrà informació addicional sobre la seva persona a través de fonts externes proporcionades per empreses de geomàrqueting, xarxes socials, cadastre, registre de la propietat, informació sobre les portabilitats històriques fetes per un determinat número... amb la finalitat d’elaborar perfils mitjançant estudis de màrqueting i tècniques i procediments estadístics i de segmentació que permetin introduir millores i/o adaptar o escollir la informació i les ofertes de productes o serveis que s’ajustin millor al seu perfil.

Finalitat 8: Finalitat 8: Comprovar la capacitat de pagament en fitxers de solvència patrimonial i mitjançant procediments automàtics de situació de solvència.

YOIGO li informa que, sempre que en doni el consentiment, podrà comprovar la seva capacitat de pagament en fitxers comuns sobre solvència patrimonial i crèdit els responsables dels quals prestin aquest servei d’acord amb la legalitat vigent, sempre que mantingui amb el client una relació contractual que impliqui l’abonament d’una quantia pecuniària (per exemple, qualsevol contracte en modalitat postpagament) o amb l’objectiu d’avaluar la viabilitat econòmica d’una nova contractació que suposi finançament, pagament ajornat (per exemple, la subvenció d’un terminal) o facturació periòdica.

Així mateix, com a part del procés d’avaluació de la capacitat de pagament del client, YOIGO podrà acudir a procediments automatitzats de sistemes de situació de solvència.

Finalitat 9: Conservar les dades un cop finalitzat el contracte.

En cas que en doni el consentiment, YOIGO conservarà les seves dades un cop finalitzat el contracte, per un termini màxim de 5 anys, amb l’objectiu de: 1. Desenvolupar accions comercials amb l’objectiu de fer-li arribar, per qualsevol canal, ofertes i promocions sobre altres productes i serveis de YOIGO, d’empreses del Grup MÁSMÓVIL i de tercers pertanyents als sectors esmentats; 2. Poder fer estudis estadístics que permetin fer accions comercials de més valor per a totes dues parts (per exemple, desenvolupar models de propensió a l’abandó).

Finalitat 10: Verificar l’exactitud de les dades aportades pel client i lluita contra el frau.

YOIGO té interès a protegir el client i la companyia mateixa del frau en la contractació. En aquest sentit, podrà verificar l’exactitud de les dades aportades pel client a través dels codis CSV o mecanismes similars o sol•licitant a l’entitat bancària emissora la seva confirmació.

Així mateix, en cas d’adherir-se al sistema Hunter, incorporarà les dades dels seus clients a un fitxer titularitat de l’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA D’EMPRESES CONTRA EL FRAU. Les dades es compararan amb altres dades de sol•licituds de serveis de telefonia que figurin al sistema Hunter per a la prevenció del frau en sol•licituds, exclusivament a fi de detectar l’existència d’informació potencialment fraudulenta dins del procés d’aprovació del servei. Si es detectessin dades inexactes, irregulars o incompletes, la sol•licitud serà objecte d’un estudi més detallat, i aquestes dades s’inclouran al fitxer i es podran consultar per a les finalitats esmentades anteriorment, per les entitats adherides al sistema Hunter i pertanyents als sectors següents: financer, emissors de targetes, mitjans de pagament, telecomunicacions, rènting, asseguradores, compra de deute, immobiliari, subministrament d’energia i aigua, facturació periòdica i pagament ajornat.

La llista d’entitats adherides al sistema Hunter serà accessible al web de l’Associació Espanyola d’Empreses contra el Frau: www.asociacioncontraelfraude.org

El client pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació, oposició, portabilitat o limitació al tractament de les seves dades davant l’Associació Espanyola d’Empreses contra el Frau, dirigint-se a l’adreça següent: Apartado de Correos 2054, 28002 MADRID, mitjançant l’enviament d’una sol•licitud signada i acompanyada de fotocòpia del seu document identificatiu.

Finalitat 11: Comunicar les dades d’impagament del deute a sistemes comuns d’informació creditícia.

En cas de no atendre puntualment a les obligacions econòmiques amb YOIGO i com a resultat, hi hagi un deute cert, vençut i exigible i amb un requeriment de pagament previ es procedirà a la comunicació de les seves dades identificatives i les dades relatives al deute pendent de pagament a les entitats responsables de sistemes comuns d’informació creditícia (per exemple, BADEXGUG, ASNEF, fitxer d’incidències judicials, etc.), d’acord amb la legislació vigent.

Finalitat 12: Informació estadística.

YOIGO tractarà les seves dades de caràcter personal, incloent-hi les seves dades de solvència, per a la realització d’estudis estadístics i històrics.

12.3 Quins tipus de dades tractem?

Per a les finalitats exposades a l’apartat anterior es tracta el conjunt de dades del client que podem dividir en les fonts i categories següents:

a) Dades proporcionades de manera directa pel client:

Dades proporcionades de manera directa pel client, ja sigui en el moment de la sol•licitud del servei a través de l’emplenament dels formularis habilitats a aquest efecte com les facilitades al llarg de la relació contractual a través de diferents mitjans com, per exemple, reclamacions o sol•licituds d’informació interposades al servei d’atenció al client. El Client se’n responsabilitza de la veracitat i de l’actualització.

b) Dades obtingudes d’altres fonts diferents del client mateix:

Dades obtingudes de fonts diferents del client, ja sigui per comptar amb el seu consentiment o per qualsevol altra habilitació legal (interès legítim, compliment d’una obligació legal...). Aquestes fonts són:

 • Fonts accessibles al públic.
 • Organismes de l’Administració pública (per exemple, Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), etc.) o judicial.
 • Sistemes comuns d’informació creditícia (per exemple, BADEXGUG, ASNEF, fitxer d’incidències judicials, etc.).
 • Fitxers de protecció d’identitat o detecció fraudulenta de dades (per exemple, el fitxer proporcionat pel sistema Hunter).
 • Informació proporcionada per altres empreses de telecomunicacions en processos de portabilitat.

c) Dades derivades del desenvolupament de la relació:

Dades proporcionades de manera indirecta pel client perquè deriven de la mateixa prestació del servei contractat i del manteniment d’aquesta activitat. Dins d’aquesta categoria s’hi inclouen les dades de tràfic, l’històric de pagaments o de productes contractats, les dades de navegació a través de la pàgina web pública o de l’accés a l’àrea privada o altres de naturalesa anàloga.

d) Dades inferides per YOIGO:

Dades inferides per YOIGO a través de l’estudi de les dades del client ja sigui mitjançant l’aplicació d’algoritmes matemàtics o del seu saber fer. Dins d’aquesta categoria s’hi inclouen dades com els resultats de les activitats de l’anàlisi de rendiment del client segons els diferents criteris que pugui fer servir l’entitat com, per exemple, la vinculació que té, l’antiguitat, l’ús que fa dels serveis contractats...

e) Dades obtingudes de tercers:

En cas que en doni el consentiment, dades proporcionades per tercers com ara empreses de geomàrqueting, xarxes socials, cadastre, registre de la propietat, altres empreses de telecomunicacions, la CNMC o altres empreses que puguin col•laborar amb aquest organisme per al compliment de la normativa de telecomunicacions, empreses que proporcionen informació sobre les activitats econòmiques d’autònoms o professionals...

12.4 A qui comuniquem les seves dades?

Les dades personals tractades per YOIGO per assolir les finalitats que s’han detallat anteriorment es podran comunicar als destinataris següents en funció de la base legitimadora de la comunicació.

En virtut del que s’ha esmentat anteriorment, al quadre següent s’hi detallen les comunicacions previstes i la base legitimadora que l’empara:12.5 Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació contractual amb el client i amb posterioritat a aquesta relació, durant un termini màxim de 5 anys, si n’hagués donat el consentiment. Un cop hagi finalitzat la relació contractual (o, si escau, transcorregut el termini de 5 anys), les dades se suprimiran d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades que n’implica el bloqueig, i només estaran disponibles a sol•licitud de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que se’n puguin derivar i, transcorregut aquest termini, s’eliminaran completament.

En qualsevol cas, si en finalitzar la relació contractual existissin litigis pendents derivats de l’exercici d’accions d’impugnació de la factura o tendents a aconseguir el cobrament d’aquestes factures, les dades es poden conservar durant la tramitació d’aquests litigis, mentre no hi hagi resolució definitiva –data en què es procedirà a bloquejar-les i posteriorment a esborrar-les–, si bé només es poden fer servir amb finalitats probatòries.

12.6 Quins són els seus drets?

La nostra normativa de protecció de dades li confereix una sèrie de drets en relació amb el tractament de dades que impliquen els nostres serveis, que podem resumir en els drets següents:

 • Dret d’accés: conèixer quins tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.
 • Dret de rectificació: poder sol•licitar la modificació de les seves dades perquè són inexactes o no veraces.
 • Dret de portabilitat: poder obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que s’estiguin tractant.
 • Dret a la limitació del tractament en els casos recollits a la llei.
 • Dret de supressió: sol•licitar la supressió de les seves dades quan el tractament ja no sigui necessari.
 • Dret d’oposició: demanar el cessament en l’enviament de comunicacions comercials en els termes assenyalats anteriorment.
 • Dret a revocar el consentiment prestat. Aquesta petició es processarà en el termini aproximat de 10 dies.
 • Dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (a Espanya, l’AEPD).

Pot exercir els seus drets mitjançant correu postal a l’adreça avinguda de Bruselas, 38, 28108 Alcobendas (Madrid) o mitjançant correu electrònic a l’adreça datospersonales@yoigo.com indicant el dret a exercir i adjuntant la documentació requerida.

Al web de l’AEPD hi pot trobar una sèrie de models que l’ajudaran a exercir els seus drets.

13. MODIFICACIÓ CONTRACTUAL.

YOIGO, comunicant-ho prèviament al Client, amb una antelació d’un mes, podrà modificar aquest contracte amb la finalitat d’adaptar el seu contingut a noves circumstàncies legislatives, tecnològiques o del mercat de la telefonia mòbil. En cas de disconformitat amb la modificació proposada, el Client podrà comunicar a YOIGO la seva voluntat de resoldre el contracte.

14. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE.

14.1 Aquest contracte s’extingirà per les causes generals d’extinció dels contractes i, en particular, per les que s’estableixen a continuació:

 • Per desistiment del Client en qualsevol moment, comunicant-ho a YOIGO amb una antelació mínima de 2 dies hàbils en el moment en què ha de produir efectes.
 • Per decisió de YOIGO, en cas (I) d’utilització del Servei pel Client de forma contrària a aquest Contracte; o (II) desactivació definitiva del Servei en qualsevol dels supòsits regulats a la Clàusula 7.

15. LEGISLACIÓ I RÈGIM JURÍDIC APLICABLE.

La relació jurídica entre el Client i YOIGO es regeix per aquest contracte i per la legislació espanyola.

16. LLIBRE REGISTRE DE CLIENTS PREPAGAMENT.

YOIGO informa el Client que, des del moment de l’entrega de la targeta SIM, el seu nom, cognoms, NIF, passaport o NIE i nacionalitat passaran a formar part del Llibre Registre de Clients Prepagament que YOIGO gestiona en compliment de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions. Així mateix, els informem que YOIGO cedirà aquestes dades a les Forces i Cossos de Seguretat facultades quan els siguin requerides per aquestes per al compliment dels seus fins.

CONDICIÓ ADDICIONAL PER AL SERVEI EN ROAMING

Per l’ús del servei en un altre país del Espai Econòmic Europeu (EEE) YOIGO aplicarà les mateixes tarifes que aplica al seu ús nacional sempre que el Client resideixi habitualment a Espanya o tingui vincles estables amb aquest país. De conformitat amb el que disposa la normativa europea i en el cas que les condicions particulars de la tarifa contractada així ho prevegin, YOIGO podrà establir un límit en el volum de dades contractades a partir del qual podrà aplicar un recàrrec tal com s’estableix a continuació.
El Client es compromet a fer un ús raonable del servei en itinerància en un altre país de l’EEE. A fi d’evitar-ne l’ús abusiu o anòmal, YOIGO podrà observar, durant un termini d’almenys 4 mesos, els indicadors objectius de consum i de presència. Aquests indicadors podran ser: superar el 50% del volum contractat en dades o presència en un altre país de l’EEE durant més de la meitat del termini d’observació mesurat en dies, així com llargs períodes d’inactivitat i activació, i utilització seqüencial de múltiples targetes SIM.
Si el Client supera el límit establert en el volum de dades per poder ser consumit en un altre país de l’EEE o comet un ús abusiu o anòmal del servei, YOIGO podrà aplicar al Client, amb un avís previ, un recàrrec que no podrà superar el preu majorista en vigor. Abans d’imposar-lo, el Client disposarà d’un termini de 14 dies per aportar, si és el cas, les dades reals sobre la seva presència o consum.
El Client podrà dirigir-se a YOIGO, d’acord amb el que disposa la clàusula 11, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb l’aplicació del que es disposa aquí.
Es pot trobar informació més detallada sobre les condicions d’ús del servei en roaming a: https://sobre.yoigo.com/pdf/condiciones-particulares-roaming-cat.pdf