Política de privacidad de datos.

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, YOIGO les informa de que los datos personales proporcionados serán incorporados en ficheros automatizados de datos de carácter personal creados por y bajo la responsabilidad de YOIGO, con la finalidad de tramitar su duda o sugerencia. Asimismo les informamos que pueden ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito al domicilio social de YOIGO, Xfera Móviles, S.A.U. (Ref. DATOS), Avenida de la Vega, 15, 28108 Alcobendas (Madrid) o por correo electrónico a datospersonales@yoigo.com.

X

Tienes que aceptar la
Política de privacidad de datos.

ACEPTARX

EN YOIGO NO OCULTAMOS NADA, NADA. Y MUCHO MENOS NUESTRA INFORMACIÓN LEGAL.

Aquí tienes todas las condiciones de cada servicio para que no tengas ninguna duda de que en Yoigo decimos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad verdadera.

CONDICIONS GENERALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI TELEFÒNIC MÒBIL DE TARGETA.

1. OBJECTE.

1.1 Mitjançant aquest contracte de durada indefinida, XFERA MÓVILES, S.A.U. (YOIGO), CIF A-82528548 i domicili a Alcobendas (Madrid), av. de la Vega, 15 (28108), prestarà al Client el servei telefònic mòbil disponible al públic en la modalitat de prepagament i, si escau, els serveis de comunicació electròniques i valor afegit que siguin sol·licitats pel Client (el Servei).

1.2 El Client només podrà utilitzar el Servei en qualitat d’usuari final, per la qual cosa no està autoritzat a revendre el tràfic telefònic ni a comercialitzar o cedir el Servei.

1.3 Els terminals telefònics que, si és el cas, es comercialitzin juntament amb el Servei podran anar proveïts del mecanisme SIM-LOCK de manera que només són utilitzables amb el Servei prestat per YOIGO. El Client podrà sol·licitar el desbloqueig d’aquest mecanisme segons el que estableix el procediment que YOIGO té establert a aquest efecte.

2. ENTREGA DE TARGETA I ACTIVACIÓ DEL SERVEI.

2.1 Per a la prestació del Servei, YOIGO entregarà al Client, junt amb la informació completa de la tarifa contractada, un Manual d’Usuari i una targeta SIM (la Targeta SIM) que el Client haurà d’inserir en un terminal telefònic compatible.

2.2 El Client podrà utilitzar la Targeta SIM exclusivament per accedir al Servei i només durant el període en què el Servei romangui actiu, d’acord amb el que preveu aquest contracte. Així mateix, el Client entregarà la Targeta SIM a YOIGO en el cas que YOIGO li comuniqui la necessitat o conveniència de substituir-la per raons tècniques o per millorar la prestació del Servei.

2.3 El Servei quedarà activat de manera automàtica en el moment de l’entrega de la Targeta SIM.

3. PREU.

S’aplicaran al tràfic de veu i dades cursat pel Client les tarifes vigents en cada moment per a la modalitat contractada. El Client ha estat convenientment informat de les tarifes que se li aplicaran i de les regles aplicables a aquestes i se li ha lliurat un document explicatiu de la tarifa contractada. Totes elles es podran consultar al lloc web de YOIGO, www.yoigo.com, i a través del número d’atenció telefònica 622 (des de la xarxa de YOIGO) o 622 622 622 (des de les xarxes d’altres operadors).

4. COMPTE, SALDO DISPONIBLE I RECÀRREGA.

4.1 El Client tindrà associat al seu número d’abonat un compte en què quedarà registrat el seu saldo disponible en cada moment per a la utilització del Servei (el Compte). El Client serà informat del saldo disponible del seu Compte després de cada trucada que faci. Addicionalment, a l’apartat Mi Yoigo a www.yoigo.com o a l’aplicació Mi Yoigo es recull informació actualitzada sobre les diferents possibilitats de consulta del saldo disponible.

4.2 Per a la realització de trucades, l’enviament de missatges o qualsevol altre ús del Servei que impliqui la generació de tràfic de veu o de dades per iniciativa del Client, serà requisit indispensable que aquest disposi al seu Compte del saldo que sigui necessari per cursar el tràfic sol·licitat, d’acord amb les tarifes aplicables. Tanmateix, l’absència de saldo al Compte no impedirà en cap cas la realització de trucades al número d’emergència 112 ni, excepte els casos previstos a la clàusula 7, la recepció de missatges i trucades que no suposin cap càrrec per al Client.

4.3 El Client podrà incrementar el saldo disponible al seu Compte mitjançant la recàrrega de la seva Targeta SIM en qualsevol moment, sempre que el Servei romangui activat. Per fer-ho, el Client podrà triar qualsevol dels mitjans de recàrrega habilitats per YOIGO, segons la informació que s’ofereix al seu lloc web, www.yoigo.com (caixers automàtics, distribuïdors autoritzats, gasolineres, el mateix lloc web de YOIGO, etc.).

4.4 L’import de cada recàrrega efectuada pel Client serà com a mínim de 5 € i com a màxim de 150 € (impostos inclosos).

4.5 Tindran caràcter gratuït les trucades fetes als números curts assignats a la prestació de serveis d’atenció de trucades d’emergència. En compliment de la legislació vigent, YOIGO posarà a disposició de les autoritats prestadores dels serveis esmentats, informació sobre la ubicació de procedència de cada trucada dirigida als números assignats a la prestació de serveis d’emergència.

4.6 Si quan s’extingeixi el contracte resultés un saldo a favor del Client, aquest en podrà sol·licitar la devolució a YOIGO dirigint-se al Servei d’Atenció al Client.

5. PAGAMENT.

5.1 El Client procedirà al pagament del Servei amb caràcter previ al consum, mitjançant la recàrrega de la seva Targeta SIM. A mesura que es produeixi un ús del Servei per part del Client, els càrrecs en què incorri, d’acord amb les tarifes aplicables, seran descomptats de manera automàtica del seu saldo disponible. El Client podrà accedir gratuïtament al detall de les comunicacions realitzades en un determinat mes, a través de l’apartat Mi Yoigo a www.yoigo.com o a l’aplicació Mi Yoigo. El Client també podrà sol·licitar aquesta informació a través del Servei d’Atenció al Client de YOIGO (622), i en aquest cas es meritarà a favor de YOIGO la quantitat de 5 € (impostos indirectes exclosos) per cada sol·licitud realitzada. Aquest import serà carregat al Compte del Client.

5.2 El saldo disponible al Compte no serà mai inferior a 0 €. En conseqüència, quan el Client hagi iniciat una trucada o transmissió de dades des del seu terminal telefònic i el seu saldo disponible s’esgoti mentre s’estigui cursant, s’interromprà immediatament aquesta trucada o transmissió de dades. Així mateix, quan el Client intenti iniciar una trucada o transmissió de dades des del seu terminal telefònic i no disposi de saldo suficient per fer-ho, d’acord amb les tarifes aplicables, no serà possible cursar el tràfic sol·licitat.

6. CONSUM MÍNIM OBLIGATORI. (1)

(1) - En modalitat prepagament Yoigo no comercialitza cap tarifa amb consum mínim obligatori des del 7 de novembre de 2013.

6.1 Mentre el Servei romangui activat, el Client haurà de fer un consum mínim mensual no inferior al Consum Mínim Obligatori que, si és el cas, es detalli a la tarifa aplicable. En el cas que el consum efectuat pel Client durant 1 mes natural sigui inferior al Consum Mínim Obligatori, YOIGO detraurà del seu Compte la diferència entre el consum efectivament realitzat i l’import del Consum Mínim Obligatori. Així mateix, l’import íntegre del Consum Mínim Obligatori es carregarà al Compte del Client en el casque aquest no hagi efectuat cap consum durant un mes natural. Computaran com a consum mínim les quotes i els conceptes que s’especifiquin a les condicions de la tarifa contractada.

6.2 El càrrec en concepte de Consum Mínim Obligatori s’efectuarà a mes vençut, el primer dia hàbil de cada mes. Si, en el moment de fer-se el càrrec, el saldo disponible del Client no és suficient per cobrir l’import del Consum Mínim Obligatori, YOIGO detraurà del seu Compte únicament el saldo que estigui disponible.

6.3 El Consum Mínim corresponent al mes en què es produeixi l’activació del Servei es calcularà en proporció al nombre de dies en què el Servei hagi estat activat durant aquell mes.

7. DESACTIVACIÓ PROVISIONAL I DEFINITIVA DEL SERVEI.

7.1 Si el Compte del Client presentés un saldo de 0 € durant un període de 6 mesos consecutius, YOIGO podrà desactivar de manera definitiva el Servei. YOIGO també podrà desactivar definitivament el Servei si no es fa una recàrrega durant un període continuat de 9 mesos.

7.2 A sol·licitud del Client, a través del Servei d’Atenció al Client, YOIGO podrà desactivar provisionalment el Servei en cas de sostracció o pèrdua del terminal telefònic que incorpori la Targeta SIM o de la mateixa Targeta SIM.

7.3 YOIGO podrà, així mateix, desactivar de manera provisional o definitiva el Servei, a la seva elecció, davant la comissió d’un frau, la concurrència d’indicis racionals de comissió d’un frau o com a conseqüència de la realització de qualsevol ús il·lícit del Servei.

7.4 En cas de desactivació definitiva del Servei per qualsevol de les causes previstes en aquesta Clàusula, el contracte quedarà automàticament resolt.

8. ATENCIÓ AL CLIENT.

8.1 El Client podrà rebre informació sobre el Servei, i sobre qualsevol incidència que l’afecti a través del Servei d’Atenció al Client disponible al número de telèfon 622 (des de la xarxa de YOIGO) o 622 622 622 (des de les xarxes d’altres operadors) i a la pàgina web www.yoigo.com. També podrà dirigir-se per correu a l’adreça següent: Xfera Móviles, S.A.U., Departamento de Atención al Cliente, av. de la Vega, 15, 28108 Alcobendas (Madrid) o per correu electrònic a clientes@yoigo.com.

8.2 Per presentar reclamacions en relació amb la prestació del Servei, el Client haurà de dirigir-se a YOIGO, per qualsevol dels mitjans previstos al paràgraf anterior, en el termini d’1 mes a comptar des del moment en què tingui coneixement del fet que motivi la seva reclamació. A la recepció de la reclamació, YOIGO en facilitarà al Client el número de referència corresponent i, si així ho sol·licita, un document que acrediti la presentació i el contingut de la reclamació.

8.3 Un cop formulada la reclamació, si el Client no hagués obtingut cap resposta satisfactòria de YOIGO en el termini d’1 mes, podrà dirigir la seva reclamació davant la junta arbitral que correspongui o davant la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, en els termes que preveu la normativa d’aplicació. Tot això s’entendrà sense perjudici del dret del Client d’acudir a la via judicial.

9. DRET DE DESCONNEXIÓ.

9.1 El Client podrà sol·licitar a YOIGO, a través del Servei d’Atenció al Client, la desconnexió dels serveis de trucades internacionals i serveis de tarifació addicional.

9.2 Es procedirà a la desconnexió en els 10 dies següents al de la sol·licitud del Client. En el cas que, per causes no imputables al Client, la desconnexió no es produeixi transcorreguts 10 dies des de la seva sol·licitud, seran de càrrec de YOIGO els costos derivats del servei la desconnexió del qual es va sol·licitar.

10. INTERRUPCIÓ TEMPORAL DEL SERVEI.

10.1 YOIGO prestarà el Servei amb sotmetiment a les obligacions que en matèria de qualitat estableixin les normes vigents. En garantia del manteniment del Servei, YOIGO posa a disposició del Client el número de telèfon 622 i l’adreça de correu electrònic clientes@yoigo.com per a l’atenció de consultes i incidències.

10.2 En el cas que es produeixi una interrupció temporal del Servei, el Client tindrà dret a una indemnització automàtica, en forma d’abonament al seu Compte, la quantia de la qual serà igual a la mitjana de l’import facturat per tots els serveis interromputs durant els 3 mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel temps que hagi durat la interrupció. No hi haurà lloc a indemnització si l’import resultant d’aplicar la regla de càlcul anterior és inferior a 1 €.

10.3 En casos d’interrupció temporal del Servei per causa de força major YOIGO compensarà automàticament el Client amb una minoració de la quota mensual proporcional al temps que hagués durat la interrupció.

10.4 Si es produeix una interrupció del servei d’Internet mòbil, YOIGO compensarà el Client amb la devolució de l’import de la quota mensual d’aquest servei, prorratejada pel temps que hagués durat la interrupció. Si la interrupció és superior a 6 hores en horari de 8 a 22, la indemnització s’abonarà automàticament.

10.5 Addicionalment, YOIGO es compromet que, excepte en supòsits de força major, les interrupcions en la prestació del servei no superin les 8 hores durant cada mes natural. Si la interrupció excedeix de 8 hores, es doblarà la indemnització prevista a l’apartat 10.2 anterior. A aquests efectes, dins del mes següent a la data de restabliment del servei, el Client haurà de dirigir la seva sol·licitud d’indemnització al Servei d’Atenció al Client de YOIGO. Si hi ha lloc a la indemnització, YOIGO procedirà al pagament d’aquesta mitjançant un abonament al seu Compte.

10.6 No hi haurà lloc a cap indemnització per la interrupció del servei deguda a l’incompliment greu del contracte per part del Client, o a danys en la xarxa a causa de la connexió pel Client de terminals la conformitat dels quals no hagi estat avaluada d’acord amb la normativa vigent.

11. QUALITAT DEL SERVEI.

11.1 La velocitat màxima dels serveis d’accés a Internet dependrà del volum de megues associat a la tarifa contractada. La velocitat màxima descendirà quan el client arribi al volum de megues definit a la seva tarifa durant el cicle de facturació. Quan comenci el següent cicle de facturació, es restablirà la velocitat al seu màxim. Així mateix la velocitat dependrà de la capacitat del telèfon mòbil utilitzat i de la cobertura disponible.
Quan comenci el següent cicle de facturació, es restablirà la velocitat al seu màxim. Així mateix, la velocitat dependrà de la capacitat del telèfon mòbil utilitzat i de la cobertura disponible.
El Client tindrà disponible, en tot moment, a la pàgina web www.yoigo.com, informació precisa sobre la velocitat màxima i anunciada estimades descendent i ascendent.

11.2 La qualitat del Servei pot veure’s afectada per l’execució dels procediments que YOIGO té disposats per mesurar i gestionar el tràfic a fi d’evitar esgotar o saturar l’enllaç de la xarxa.

11.3 YOIGO podrà implementar mesures de control sobre els volums de tràfic realitzats pels seus Clients amb la finalitat de gestionar i dimensionar la seva xarxa, així com per vetllar per la seguretat i la qualitat del Servei contractat.

En cas d’incidents de seguretat, integritat de la xarxa o amenaces o vulnerabilitat d’aquesta, YOIGO adoptarà les mesures adequades en funció del fet succeït a fi de solucionar els incidents tan ràpidament com sigui possible i restablir la seguretat.

12. PROTECCIÓ DE DADES.

12.1 Les dades personals aportades en aquest contracte i aquelles a les quals YOIGO tingui accés en el desenvolupament de la relació contractual, seran incorporades en fitxers titularitat de YOIGO registrats davant de l’Agència de Protecció de Dades. YOIGO utilitzarà les dades personals del client per prestar i gestionar el Servei, i si és el cas els Serveis de Valor Afegit, i enviar-li comunicacions relacionades amb la millora o l’actualització dels serveis contractats.

12.2 Llevat que el Client marqui la casella específicament destinada a aquest efecte en el contracte d’alta:

  • Consent que YOIGO tracti les seves dades personals per desenvolupar accions comercials de productes i serveis propis i de promoció publicitària.
  • Consent que YOIGO tracti les seves dades personals per desenvolupar accions comercials de productes i serveis de tercers.
  • Consent que YOIGO tracti les seves dades de tràfic, facturació i navegació amb la finalitat de proporcionar-li informació sobre promocions comercials.
  • Consent que YOIGO cedeixi les seves dades a les empreses del Grup a què pertany amb la finalitat de realitzar accions de desenvolupament i millora en la gestió del Servei i accions comercials dels seus productes i serveis. YOIGO pertany a un Grup d’empreses dedicades a la prestació de serveis de telecomunicacions.

Les dades de tràfic i de localització podran ser tractades per YOIGO per prestar-li els serveis de valor afegit sol·licitats, en la mesura i pel temps necessaris per a la prestació d’aquests, i en podrà sol·licitar la desactivació en qualsevol moment. YOIGO podrà utilitzar les seves dades de tràfic i de localització de manera anònima i agregada, amb fins estadístics i per conèixer l’estat i el funcionament de la xarxa a fi de garantir-ne una gestió eficient i poder desenvolupar noves funcionalitats.

12.3 El Client podrà revocar els consentiments expressats en aquesta condició general i exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la legislació vigent, dirigint-se per escrit a YOIGO (av. de la Vega, 15, 28108, Alcobendas, Madrid), o per correu electrònic a datospersonales@yoigo.com, adjuntant una còpia del DNI o document equivalent a fi de garantir la seva identificació.

12.4 YOIGO té l’obligació del secret de les dades personals del Client i el deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tot això d’acord amb les obligacions que estableix la legislació vigent.

12.5 YOIGO podrà comprovar la solvència del Client, per si o per qui actuï pel seu compte i interès, mitjançant procediments automatitzats de scoring i mitjançant l’accés a fitxers comuns sobre solvència patrimonial i crèdit els responsables dels quals prestin aquests serveis d’acord amb la legalitat vigent, així com verificar l’exactitud de les dades aportades pel Client. El Client autoritza el tractament i el manteniment de les dades sobre solvència financera amb fins estadístics i d’avaluació de l’esmentada solvència, que es cancel·laran en cas que no tingui lloc el contracte. Així mateix, el Client accepta que, en cas de no atendre puntualment les seves obligacions econòmiques davant de YOIGO, d’acord amb el que preveu el contracte, YOIGO podrà comunicar les seves dades identificatives, juntament amb totes les relatives al deute pendent de pagament, a entitats dedicades a la prestació de serveis d’informació sobre solvència patrimonial i crèdit, tot això de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

12.6 YOIGO informa el client que les dades incloses en aquesta sol·licitud de contractació seran incorporades al fitxer Sistema Hunter, el responsable del qual és l’Associació Espanyola d’Empreses contra el Frau. Les dades seran comparades amb altres dades de sol·licituds de serveis de telefonia que figurin al Sistema Hunter per a la prevenció del frau en sol·licituds, exclusivament a fi de detectar l’existència d’informació potencialment fraudulenta dins del procés d’aprovació del servei. Si es donés el cas que es detectessin dades inexactes, irregulars o incompletes, la seva sol·licitud serà objecte d’un estudi més detallat i aquestes dades seran incloses com a tals en el fitxer i podran ser consultades per a les finalitats mencionades anteriorment, per les entitats adherides al Sistema Hunter i pertanyents als sectors següents: financer, emissors de targetes, mitjans de pagament, telecomunicacions, rènting, asseguradores, compra de deute, immobiliari, subministrament d’energia i aigua, facturació periòdica i pagament ajornat. La llista d’entitats adherides al Sistema Hunter estarà accessible a la pàgina web de l’Associació Espanyola d’Empreses contra el Frau: www.asociacioncontraelfraude.org. El client pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades davant de l’Associació Espanyola d’Empreses contra el Frau, dirigint-se a l’adreça següent: Apartat de Correus 2054, 28002 MADRID, a través de l’enviament d’una sol·licitud firmada i acompanyada de fotocòpia del seu document identificatiu.

12.7 Si el Client sol·licita la inclusió de les seves dades personals en guies d’abonats, YOIGO comunicarà aquestes dades a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, perquè aquesta pugui posar-les a disposició de les entitats que elaboren les guies i les entitats que proveeixin serveis d’informació o consulta.

13. MODIFICACIÓ CONTRACTUAL.

YOIGO, comunicant-ho prèviament al Client, amb una antelació d’un mes, podrà modificar aquest contracte amb la finalitat d’adaptar el seu contingut a noves circumstàncies legislatives, tecnològiques o del mercat de la telefonia mòbil. En cas de disconformitat amb la modificació proposada, el Client podrà comunicar a YOIGO la seva voluntat de resoldre el contracte.

14. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE.

14.1 Aquest contracte s’extingirà per les causes generals d’extinció dels contractes i, en particular, per les que s’estableixen a continuació:

  • Per desistiment del Client en qualsevol moment, comunicant-ho a YOIGO amb una antelació mínima de 2 dies hàbils en el moment en què ha de produir efectes.
  • Per decisió de YOIGO, en cas (I) d’utilització del Servei pel Client de forma contrària a aquest Contracte; o (II) desactivació definitiva del Servei en qualsevol dels supòsits regulats a la Clàusula 7.

15. LEGISLACIÓ I RÈGIM JURÍDIC APLICABLE.

La relació jurídica entre el Client i YOIGO es regeix per aquest contracte i per la legislació espanyola.

16. LLIBRE REGISTRE DE CLIENTS PREPAGAMENT.

YOIGO informa el Client que, des del moment de l’entrega de la targeta SIM, el seu nom, cognoms, NIF, passaport o NIE i nacionalitat passaran a formar part del Llibre Registre de Clients Prepagament que YOIGO gestiona en compliment de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions. Així mateix, els informem que YOIGO cedirà aquestes dades a les Forces i Cossos de Seguretat facultades quan els siguin requerides per aquestes per al compliment dels seus fins.

CONDICIÓ ADDICIONAL PER AL SERVEI EN ROAMING

Per l’ús del servei en un altre país del Espai Econòmic Europeu (EEE) YOIGO aplicarà les mateixes tarifes que aplica al seu ús nacional sempre que el Client resideixi habitualment a Espanya o tingui vincles estables amb aquest país. De conformitat amb el que disposa la normativa europea i en el cas que les condicions particulars de la tarifa contractada així ho prevegin, YOIGO podrà establir un límit en el volum de dades contractades a partir del qual podrà aplicar un recàrrec tal com s’estableix a continuació.
El Client es compromet a fer un ús raonable del servei en itinerància en un altre país de l’EEE. A fi d’evitar-ne l’ús abusiu o anòmal, YOIGO podrà observar, durant un termini d’almenys 4 mesos, els indicadors objectius de consum i de presència. Aquests indicadors podran ser: superar el 50% del volum contractat en dades o presència en un altre país de l’EEE durant més de la meitat del termini d’observació mesurat en dies, així com llargs períodes d’inactivitat i activació, i utilització seqüencial de múltiples targetes SIM.
Si el Client supera el límit establert en el volum de dades per poder ser consumit en un altre país de l’EEE o comet un ús abusiu o anòmal del servei, YOIGO podrà aplicar al Client, amb un avís previ, un recàrrec que no podrà superar el preu majorista en vigor. Abans d’imposar-lo, el Client disposarà d’un termini de 14 dies per aportar, si és el cas, les dades reals sobre la seva presència o consum.
El Client podrà dirigir-se a YOIGO, d’acord amb el que disposa la clàusula 11, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb l’aplicació del que es disposa aquí.
Es pot trobar informació més detallada sobre les condicions d’ús del servei en roaming a: https://sobre.yoigo.com/pdf/condiciones-particulares-roaming-cat.pdf