Política de privacidad de datos.

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, YOIGO les informa de que los datos personales proporcionados serán incorporados en ficheros automatizados de datos de carácter personal creados por y bajo la responsabilidad de YOIGO, con la finalidad de tramitar su duda o sugerencia. Asimismo les informamos que pueden ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito al domicilio social de YOIGO, Xfera Móviles, S.A.U. (Ref. DATOS), Avenida de Bruselas, 38, 28108 Alcobendas (Madrid) o por correo electrónico a datospersonales@yoigo.com.

X

Tienes que aceptar la
Política de privacidad de datos.

ACEPTARX

EN YOIGO NO OCULTAMOS NADA, NADA. Y MUCHO MENOS NUESTRA INFORMACIÓN LEGAL.

Aquí tienes todas las condiciones de cada servicio para que no tengas ninguna duda de que en Yoigo decimos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad verdadera.

CONDICIONS GENERALS DE VENDA A DISTÀNCIA.

Aquestes condicions regularan l’operativa i el funcionament del servei de venda a distància dels serveis de Xfera Móviles, S.A.U. ("YOIGO"), titular del CIF A-82528548, amb domicili a l’avinguda de Bruselas, 38, 28108 Alcobendas (Madrid).

Així mateix, aquestes condicions regularan l’operativa i el funcionament del servei de venda a distància dels productes d’Interbox Technology, S.L. amb CIF B-95783312 i domicili al carrer Ibáñez de Bilbao, 28, 8, 48009 Bilbao, Biscaia.

1. OBJECTE DEL SERVEI.

1.1. L’objecte del servei de venda a distància de YOIGO és la comercialització en el territori espanyol, a través d’un canal de vendes a distància, dels productes d’Interbox Technology, S.L. i els serveis prestats en cada moment per YOIGO el "Servei"). Són propis de YOIGO els serveis de telefonia fixa i mòbil, si bé pot produir-se l’oferta conjunta amb terminals telefònics (els "Productes") d’Interbox Technology, S.L. La utilització del Servei atribueix la condició d’usuari del Servei (d’ara endavant, "Usuari") i expressa la total acceptació de la totalitat d’aquestes condicions particulars (les "Condicions Particulars"), les quals, juntament amb les Condicions Generals per a la prestació dels serveis oferts per YOIGO i les possibles Condicions Particulars aplicables estaran permanentment accessibles al lloc web www.yoigo.com.

1.2. Els serveis prestats per YOIGO la contractació dels quals es pot fer a través de www.yoigo.com o a través dels números de telèfon gratuïts establerts per YOIGO en cada moment, es regiran per les Condicions Generals del Servei de contracte (postpagament) o de targeta (prepagament) o per qualssevol altres condicions facilitades a l’Usuari, que hauran de ser acceptades pels Usuaris en el procés de contractació a distància i que seran oportunament confirmades per YOIGO a l’Usuari a la finalització del procés de contractació esmentat.

1.3. YOIGO es reserva el dret a modificar de manera unilateral, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i contingut del Servei, així com les Condicions Particulars requerides per utilitzar el Servei, que seran aplicables a les contractacions fetes a partir d’aquell moment.

2. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ.

2.1. Contractació. El Servei posa a disposició dels Usuaris, a través del lloc web www.yoigo.com i dels números de telèfon gratuïts establerts per YOIGO en cada moment, diversos productes i serveis comercialitzats per Interbox Technology, S.L. i YOIGO, la contractació del qual es durà a terme mitjançant l’ompliment per l’Usuari dels diferents formularis que es presenten al llarg de tot el procés de compra i l’acceptació expressa per l’Usuari d’aquestes Condicions Particulars i de totes les condicions aplicables al producte i/o servei contractat.

 • En el procés de contractació a través del lloc web www.yoigo.com, l’enviament del formulari (mitjançant l’oportú clic) una vegada omplert, finalitzarà el procés de contractació i suposarà la plena acceptació per l’Usuari de la proposta comercial de YOIGO i de les condicions aplicables. YOIGO guardarà una còpia per als seus propis arxius en suport electrònic de la contractació esmentada.
 • En el procés de contractació telefònica, l’ompliment telefònic dels formularis i de les manifestacions de consentiment requerides a l’Usuari, finalitzarà el procés de contractació i suposarà la plena acceptació per l’Usuari de la proposta comercial de YOIGO i d’Interbox Technology, S.L. i de les condicions aplicables. Als efectes de millorar la seguretat del sistema i de conservar evidència de la contractació efectuada, YOIGO, amb el consentiment previ de l’Usuari, podrà gravar aquestes converses telefòniques.
 • Tant en el procés de contractació telefònica com a través del lloc web www.yoigo.com, sempre que l’Usuari sigui una persona jurídica serà necessari a més de les actuacions anteriors que l’Usuari enviï una certa documentació acreditativa. Un cop que la documentació hagi estat verificada per YOIGO es considerarà finalitzat el procés de venda a distància.
 • En qualsevol cas, les trucades als números de telèfon establerts en cada moment per YOIGO per a la contractació de productes i serveis de YOIGO són gratuïtes.

2.2. Confirmació de la contractació. Un cop finalitzat el procés de venda a distància, YOIGO facilitarà a l’Usuari una confirmació de la compra efectuada, que inclourà la totalitat de les condicions aplicables al producte i/o servei contractat. En el cas que una transacció falli per algun motiu, YOIGO ho notificarà a l’Usuari. En la mesura que sigui permès per la llei, YOIGO no tindrà cap responsabilitat respecte a l’Usuari per les transaccions fallides.

 • En la contractació feta a través del lloc web www.yoigo.com, YOIGO durà a terme la confirmació esmentada mitjançant l’enviament per correu electrònic de la confirmació de la contractació i de les condicions que li siguin aplicables. Per la seva banda, en la contractació feta telefònicament, YOIGO lliurarà a l’Usuari una còpia en paper de les condicions aplicables a la contractació en el moment del lliurament de la comanda a l’adreça indicada per l’Usuari.

3. CONDICIONS D'ÚS.

3.1. L’ús del Servei per part de YOIGO té caràcter gratuït per a l’Usuari i no exigeix el seu registre previ.

3.2. L’Usuari es compromet a utilitzar el Servei de forma correcta i diligent i de conformitat amb la llei, amb aquestes Condicions Particulars, amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l’orde públic. L’Usuari es compromet a abstenir-se d’utilitzar el Servei amb fins o efectes il·lícits, lesius dels drets i interessos de tercers, prohibits o que de qualsevol manera puguin danyar el Servei o impedir la normal utilització o gaudi del Servei, els equips informàtics, el software, els documents, arxius, i qualsevol mena de continguts emmagatzemats als equips informàtics de YOIGO o de tercers. YOIGO es reserva la facultat d’adoptar les mesures que cregui oportunes en el cas que hi hagi indicis d’un ús fraudulent del Servei.

4. LÍMIT DE SUBSCRIPCIONS.

4.1. El nombre màxim de contractes de serveis de telefonia mòbil de YOIGO que pot tenir subscrits un mateix Usuari (identificat amb un determinat NIF, NIE o passaport) és de tres (3) contractes en total i de deu (10) contractes en total en el cas que l’Usuari sigui una persona jurídica, ja siguin de contracte (postpagament) o de targeta (prepagament) i amb independència del moment i el canal pel qual l’hagués subscrit (en el lloc web, telefònicament o en botiga).

De manera excepcional, YOIGO podrà autoritzar la subscripció per un Usuari d’un nombre de contractes per damunt d’aquest límit, per a la qual cosa l’Usuari haurà de posar-se en contacte amb el servei d’atenció al client de YOIGO al número 800 622 800 (trucada gratuïta) o en el cas de persones jurídiques al número 800 622 801 (trucada gratuïta), perquè el servei d’atenció al client n’analitzi la sol·licitud. L’Usuari accepta que la decisió d’augmentar el límit de contractes és una decisió excepcional i que correspon exclusivament a YOIGO d’acord amb els seus criteris de negoci i els criteris per evitar els risc de frau, morositat o d’ús il·lícit dels serveis de YOIGO.

5. FORMA DE PAGAMENT.

5.1. La forma de pagament de la comanda serà la que l’Usuari triï en cursar la comanda, d’entre les formes de pagament permeses per YOIGO. L’Usuari podrà optar pel pagament amb targeta de crèdit o dèbit o pel pagament contra reembossament en efectiu quan rebi la comanda al domicili que ens havia indicat.

 • Pagament amb targeta de crèdit o dèbit. Els pagaments poden fer-se amb targeta VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, 4B i Red 6000. La targeta amb què es faci el pagament haurà de ser titularitat de l’Usuari que hagi contractat els productes i/o serveis de YOIGO.
 • Pagament contra reembossament. Els productes i/o serveis de YOIGO poden pagar-se en efectiu quan l’Usuari rebi la comanda a l’adreça indicada. Aquesta forma de pagament té un recàrrec de quatre euros (4 €) (impostos inclosos) que se sumaran al preu del producte i/o servei escollit.

5.2. El servei de pagament amb targeta de crèdit està gestionat per una entitat de crèdit.

5.3. YOIGO exclou tota responsabilitat en relació amb la confidencialitat i seguretat de la informació i les dades proporcionades pel Client en ocasió del pagament de les seves compres electròniques o telefòniques mitjançant targeta de crèdit, en la mesura que el tractament d’aquesta informació i d’aquestes dades no es trobi exclusivament sota el control de YOIGO.

6. ENVIAMENT.

6.1. Un cop finalitzat el procés de contractació mitjançant l’ompliment dels formularis necessaris i l’acceptació de les condicions aplicables al producte i/o servei contractat, Interbox Technology, S.L. (l’operador logístic) gestionarà la comanda i serà lliurada a través d’un servei de missatgeria. L’operador logístic procedirà a l’enviament de la comanda a l’adreça indicada per l’Usuari, la qual haurà d’estar dins del territori espanyol.

6.2. L’Usuari haurà de rebre personalment la comanda i haurà d’acreditar la seva identitat mitjançant la presentació del seu document nacional d’identitat (o equivalent) i haurà de firmar l’albarà d’entrega.

6.3. L’operador logístic lliurarà la comanda en la data que s’indiqui al correu electrònic de confirmació de la comanda que rebi el client o la que s’indiqui en el transcurs de la trucada telefònica en el cas de televenda. En el termini de cinc (5) dies laborables des que YOIGO confirmi l’acceptació de la comanda, Interbox Technology, S.L. es posarà en contacte amb l’Usuari a través d’un missatge de text per confirmar-li el dia de lliurament.

6.4. No obstant això i a efectes informatius, els terminis de lliurament estimats, a comptar des que YOIGO ha contactat amb l’Usuari, són els següents:

- Lliuraments a la Península -> 5 dies laborables.
- Lliuraments a les Balears -> 5 dies laborables.
- Lliuraments a les Canàries, Ceuta i Melilla -> 10 dies laborables.

6.5. L’Usuari reconeix que aquests terminis són una estimació i que en aquests enviaments pot haverhi retards que no depenguin de YOIGO ni d’Interbox Technology, S.L.

6.6. S’entendrà que l’Usuari desisteix del contracte si no es troba a l’adreça designada en cap dels dos (2) intents d’entrega que es gestionaran per YOIGO a través de l’Operador Logístic.

6.7. Cost de l’enviament. Llevat que s’estableixi específicament el contrari per a una comanda concreta, les despeses de condicionament, embalatge i enviament dels productes i/o serveis contractats, així com, si és el cas, l’IVA i altres impostos que s’hi apliquin, són de compte de l’Usuari, que procedirà a pagar-los juntament amb el preu i de la mateixa manera triada per fer efectiu el pagament del preu. Llevat que s’estableixi expressament una altra cosa, el cost de l’enviament al domicili o l’adreça indicada per l’Usuari és de vuit euros (8 €) (impostos inclosos) per comanda.

7. CANCEL·LACIÓ DE PORTABILITAT.

7.1. Quan la comanda feta per l’Usuari inclogui un terminal telefònic vinculat a una sol·licitud de portabilitat, l’Usuari serà lliure de sol·licitar la cancel·lació de la portabilitat en els termes que preveu la normativa reguladora d’aquesta. Si la cancel·lació es produeix una vegada que la comanda ha estat remesa per YOIGO, l’Usuari podrà optar (I) per rebutjar el lliurament del terminal, (II) per adquirir el terminal al seu preu de venda normal (sense la subvenció o descompte aplicat per YOIGO per la portabilitat sol·licitada) o (III) per tornar-lo a YOIGO si la cancel·lació de la portabilitat ha tingut lloc després del lliurament de la comanda. Si l’Usuari opta per tornar el terminal a YOIGO, caldrà que compleixi els tràmits següents:

 • L’Usuari, dins dels dos (2) dies següents a la data de cancel·lació de la portabilitat, es dirigirà al servei d’atenció al client indicant la seva voluntat de tornar el terminal. Si ho fa des d’un número YOIGO, podrà trucar al 622 (trucada gratuïta); si ho fa des de qualsevol altre operador, podrà trucar al 622 622 622 (el preu d’aquesta trucada dependrà de l’operador que utilitzi).
 • YOIGO es posarà en contacte amb l’Usuari per confirmar el dia de recollida del terminal.
 • YOIGO assumirà íntegrament el cost de la recollida esmentada i de la remissió del terminal a YOIGO. El producte haurà d’estar en el seu embalatge original en perfecte estat i ha d’incloure tots els accessoris del contingut original del paquet de venda (carregador, bateria, etc.) en perfecte estat, en les seves bosses originals si haguessin vingut embossats, amb els protectors de lents i pantalles ben col·locats i sense senyals d’ús incorrecte o manipulació. Així mateix, el número de sèrie de telèfon (IMEI) ha de coincidir amb el que aparegui a la caixa original i amb l’associat a la targeta SIM enviada a l’Usuari. Si el producte recollit no compleix, de forma manifesta, amb aquests requisits, YOIGO el tornarà a l’Usuari, i li carregarà el preu de venda normal del terminal al compte corrent o a la targeta de crèdit o dèbit que l’Usuari hagi aportat en el procés d’alta.
 • S’entendrà que l’Usuari opta per adquirir el terminal al seu preu de venda normal (I) si no comunica la seva voluntat de tornar-lo dins dels dos (2) dies següents a la cancel·lació de la portabilitat, o (II) si, havent comunicat la seva voluntat de tornar el terminal en el termini esmentat, no es troba a l’adreça designada després de realitzar dos (2) intents de recollida. En aquest cas, l’import del terminal es carregarà en el compte corrent o a la targeta de crèdit o dèbit que l’Usuari hagi aportat en el procés d’alta.

8. DISPONIBILITAT DEL SERVEI.

8.1. YOIGO no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Servei, ni la seva idoneïtat per a qualsevol fi o utilitat per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva infal·libilitat.

8.2. Fins al màxim permès per la normativa aplicable, YOIGO exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Servei, a la falta d’idoneïtat per a un determinat fi o utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al Servei i a les fallades del Servei.

9. DADES PERSONALS.

9.1. Als efectes del compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa de desenvolupament, YOIGO informa l’Usuari que les dades personals que l’Usuari faciliti al llarg del procés de contractació passaran a formar part d’un fitxer titularitat de Xfera Móviles, S.A.U., amb domicili a Alcobendas (Madrid), Avenida de Bruselas, 38, 28108 i seran tractades amb la finalitat de cursar la comanda i de conformitat amb el que preveuen a aquest efecte les Condicions Generals dels Serveis prepagament i postpagament. L’Usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a Xfera Móviles, S.A.U., Avenida de Bruselas, 38, 28108 Alcobendas (Madrid).

Així mateix, als efectes del compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa de desenvolupament, Interbox Technology, S.L. informa l’Usuari que les dades personals que l’Usuari faciliti al llarg del procés de compra a distància dels seus productes passaran a formar part d’un fitxer titularitat d’Interbox Technology, S.L. amb CIF B-95783312 i domicili al carrer Ibáñez de Bilbao, 28, 8, 48009 Bilbao (Biscaia), amb la finalitat de cursar la comanda i facturar el producte.

9.2. El Client manifesta que totes i cada una de les dades proporcionades a YOIGO i a Interbox Technology, S.L. en el procediment de contractació són correctes i autoritza a YOIGO a verificar la correcció de les dades.

9.3. Les dades marcades amb asterisc en els formularis o assenyalades com a obligatòries durant el procés de contractació telefònica que se succeeixen al llarg del procés de contractació són d’ompliment obligatori. El fet que no s’omplin o que s’omplin de manera incorrecta impedirà la tramitació de la comanda.

10. DIPÒSIT DE GARANTIA PER A POSTPAGAMENT.

De conformitat amb el que preveuen les Condicions Generals dels Serveis Postpagament i de les Condicions Generals del Servei Fix de YOIGO, durant el procés de contractació YOIGO podrà sol·licitar a l’Usuari la constitució d’una garantia, mitjançant dipòsit no remunerat en efectiu o aval bancari, així com assignar-li un límit de crèdit, o restringir-li l’ús dels serveis de tarifes superiors, tarifació addicional i/o serveis internacionals.

11. RECLAMACIONS.

L’Usuari té disponible el Servei d’Atenció al Client de YOIGO trucant al 622 (per a trucades fetes des de la xarxa de YOIGO) o 622 622 622 (per a trucades fetes des de la xarxa d’un altre operador), també per correu a l’adreça Xfera Móviles, S.A.U., Departament d’Atenció al Client, avinguda de Bruselas, 38, 28108 Alcobendas (Madrid) o per correu electrònic a clientes@yoigo.com. Per qualsevol d’aquests mitjans, l’Usuari podrà presentar la seva reclamació en el termini d’un mes i quan el rebi YOIGO li donarà el número de referència de la seva reclamació i si així ho demana un document que en provi la presentació i el contingut. Si l’Usuari no està satisfet amb la resposta de YOIGO, en el termini d’un mes podrà reclamar davant de la Junta Arbitral que correspongui o davant de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació.

12. GARANTIA DELS PRODUCTES.

12.1. Durant el termini de dos (2) anys des que l’Usuari adquireix el terminal, si observa que no funciona bé i no és conforme a les especificacions del fabricant, podrà optar, de manera gratuïta, per la substitució o reparació del Terminal.

12.2. En qualsevol cas, YOIGO necessitarà avaluar prèviament el terminal per poder determinar quin problema té i si l’opció triada no és desproporcionada respecte del cost del terminal.

12.3. Per a això l’Usuari haurà de trucar al Servei d’Atenció al Client de YOIGO al 622 (trucada gratuïta); si ho fa des de qualsevol altre operador al 622 622 622 (el preu d’aquesta trucada dependrà de l’operador que utilitzi), informar de la incidència del terminal i se’l posarà en contacte amb el Servei Tècnic que li indicarà com procedir. El Servei Tècnic procedirà, depenent de l’avaria i del seu cost de reparació, a reparar-lo o a substituir-lo per un de nou.

12.4. YOIGO ofereix un servei de substitució de terminals mentre s’està reparant o avaluant el terminal, sempre que hi hagi disponibilitat.

13. NO CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES.

YOIGO i Interbox Technology, S.L. no concedeixen cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual, o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Servei.

14. LEGISLACIÓ APLICABLE.

La relació entre YOIGO, Interbox Technology, S.L. i l’Usuari es regirà, a tots els efectes, per la legislació espanyola.

ANNEX.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXERCICI DEL DRET DE DESISTIMENT:

 • L’Usuari té dret a desistir d’aquest contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.
 • El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia en què l’Usuari o un tercer per indicat per ell, diferent del transportista, rebi la comanda.
 • Per exercir el dret de desistiment, l’Usuari podrà notificar la decisió a YOIGO per correu electrònic a devuelvomipedido@yoigo.com o per correu postal dirigit a YOIGO, avinguda de Bruselas, 38, 28108 Alcobendas (Madrid) o trucar-nos gratis des d’un número YOIGO al 622 o des d’un número d’un altre operador al 622 622 622 (el preu d’aquesta trucada dependrà de l’operador que utilitzi), i indicar que vol desistir de la comanda. L’Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.
 • Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per part de l’Usuari d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

CONSEQÜÈNCIES DEL DESISTIMENT:

 • En cas de desistiment per part de l’Usuari, YOIGO tornarà tots els pagaments rebuts per l’Usuari, a excepció de 8 € en concepte de despeses d’enviament sempre que el producte compleixi les condicions per a la devolució (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva banda d’una modalitat d’entrega diferent de la modalitat menys costosa d’entrega ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en què s’informi a YOIGO de la seva decisió de desistir d’aquest contracte. YOIGO procedirà a efectuar el reembossament esmentat a través del mateix mitjà de pagament usat per l’Usuari per a la transacció inicial, llevat que l’Usuari hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reembossament.
 • En cas de desistiment, si YOIGO ja havia instal·lat i/o activat el Servei de què es desisteix per expressa petició del Client durant el període en què es pot exercir aquest dret i de forma prèvia a què aquell l’hagi exercitat, YOIGO tindrà dret a cobrar el cost de la instal·lació feta i el consum realitzat fins al moment i de forma proporcional les quotes previstes a les Condicions Generals i Particulars de cada tarifa en què hagués incorregut el Client.

EN CAS DE DEVOLUCIÓ DE PRODUCTE, S’HAN DE COMPLIR AQUESTES CONDICIONS:

 • L'Usuari ha de retornar tot el material que se li va lliurar amb el paquet a la caixa original del fabricant en perfecte estat i incloent-hi tots els accessoris del contingut original del paquet de venda (carregador, bateria, etc.) en perfecte estat, en les seves bosses originals si haguessin vingut embossats, amb els protectors de lents i pantalles ben col·locats i sense senyals d’ús incorrecte o manipulació. Així mateix, el número de sèrie de telèfon (IMEI) ha de coincidir amb el que aparegui a la caixa original i amb l’associat a la targeta SIM enviada a l’Usuari. Juntament amb el producte l’Usuari ha d’enviar a YOIGO la factura de compra. Abans de tornar-li els diners o enviar-li el nou producte YOIGO haurà de verificar l’estat de l’embalatge i accessoris de l’article. Si el producte recollit no compleix, de forma manifesta, amb aquests requisits, YOIGO el tornarà a l’Usuari, i li carregarà el preu de venda normal del terminal al compte corrent o a la targeta de crèdit o dèbit que l’Usuari hagi aportat en el procés d’alta.
 • Només l’Usuari serà responsable de la disminució de valor dels béns resultants d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

MODEL DE FORMULARI DE DESISTIMENT.


(Només ha d’omplir i enviar aquest formulari si desitja desistir del contracte).

A l’atenció de YOIGO (Xfera Móviles, S.A.U.), avinguda de Bruselas, 38, 28108 Alcobendas (Madrid) i devuelvomipedido@yoigo.com.

Per la present li comunico/comuniquem (*) que desisteixo del meu / desistim del nostre (*) contracte de venda del següent bé/prestació del següent servei (*).

Demanat el / rebut el (*):

Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris:


Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris:


Firma del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si aquest formulari es presenta en paper).

________, ____, de ________ de 20

(*) Ratlleu el que no procedeixi.